شنبه, 05 فروردين 1396

كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)

خبری بسیارمهم و تاثیرگذار برای بازار و چند گروه آن !!!

خبری مهم برای گروه قطعه سازی

چه خبر از وگردش !!!

خبری مهم برای این گروه پرطرفدار بورسی

خبری مهم برای گروه دارویی

چه خبر از شركت كيسون (كيسون)

خبری مهم برای فاراک

4خبربسیارمهم برای ولساپا ، فاراک ، مپنا ، وتوس

3خبرمهم برای غپاک ، واتی ، قپیرا

2خبربسیارمهم برای گروه قطعه ساز و معدنی

خبری مهم برای گروه پالایشی !!!

3خبرمهم برای مداران ، زگلدشت ،تلیسه

2خبرمهم برای ختراک و ختور

خبری مهم از گروه حمل و نقل

این پالایشی تعدیل مثبت دارد

2خبرمهم از ثالوند و ثرود

علت اقبال بازار به نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

قطعیت معامله ۴۲.۷ درصدی شرکتی که بعد از سیگنال خرید در سهم1001 بیش از 40درصد بازدهی داشته

عرضه ۱۶.۵ درصد سهام حق تقدم زیرمجموعه مهم سایپا