با توجه به برآوردی که از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه داشته پیش بینی کرد نرخ فروش محصولات در سال