دوشنبه, 30 مرداد 1396

شنیده های مهم را اینجا ببینید

5شنیده بسیارمهم

2خبرمهم از عرضه اولیه و گروه بیمه

شنیده های مهم از یک نماد کوچک

2شنیده مهم برای افرا و خاهن

شنیده هایی بسیار مهم از صنعت قند و شکر و نماد قزوین

شنیده هایی بسیار مهم از شبریز و شلیا

شنیده هایی بسیار مهم از فاسمین، فولاد و فایرا

اخبار بسیار مهم برای رکیش و وبملت

دو شنیده بسیار مهم از ارفع و ذوب

اخبار بسیار مهم از کیمیا

آخرین شنیده ها از خساپا

دو خبر بسیار مهم برای ومعادن

شنید هایی مهم از شبندر، شپنا، فایرا و وتوصا

شنیده هایی بسیار مهم از قشهد، ومعادن، بکام و حتاید

شنیده هایی بسیار مهم از عرضه اولیه

شنیده ای بسیار مهم از فولاد

شنیده های مهم از کمنگنز - فاهواز - حریل - خاور

دو خبر بسیار مهم برای گروه بانکی و صنعت بیمه

دو خبر مهم برای فایرا