شنبه, 05 فروردين 1396

2خبرمهم برای خساپا و خوساز !!!

این نماد پتروشیمی تعدیل مثبت دارد !!!

آخرین اخبار مهم ثفارس !!!

چندخبرمهم برای خساپا !!!

خبری مهم برای خوساز و خگستر !!!

4خبرمهم برای ثشاهد ، خشرق ، بمپنا ، عرضه اولیه

این شرکت تعدیل مثبت بیش از 30درصدی دارد !!!

این نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده است !!!

خبری مهم برای یک نماد غذایی پرطرفدار !!!

2خبرمهم برای حسیر و حتاید !!!

3خبرمهم برای واتی ، شیران ، ثشاهد ، شپلی

این نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شد !!!

این نماد خودرویی پرطرفدار و تعدیل مثبت !!!

2خبرمهم برای 2 نماد پتروشیمی پرطرفدار

خبری مهم برای رمپنا

خبری مهم برای فاهواز و فلوله

این خودرویی بزودی برای اعلام تعدیل مثبت متوقف میشود!!!

2خبر برای ونیکی ، ملت ، وتجارت

افزایش سرمایه در این شرکت پرطرفدار !!!

خبری مهم از نماد ارزشمندی که سیگنال خرید دادیم !!!