جمعه, 05 خرداد 1396

6خبرمهم برای پترول ، شکلر ، حبندر ، حتاید ، حریل ، گروه دارویی

2خبربسیارمهم از تعدیل مثبت و پایان پروژه یک نماد لاستیک ساز و یک پالایشی

2خبرمهم از عرضه اولیه و نمادی که سیگنال خرید دادیم !!! بسیارمهم

افزایش سرمایه برای این 2 شرکت

این شرکت تعدیل مثبت دارد

6خبرمهم برای خساپا ، زگلدشت ، فباهنر ، غگلپا ، ولساپا ، تپکو

خبری مهم برای این شرکت

خبری مهم برای سهامداران نمادهای بازار پایه !!!

تعدیل منفی سنگین در این نماد !!!

خبری مهم برای این نماد پرطرفدار بازار پایه

2خبرمهم برای غدیس و زگلدشت

2خبرمهم از پکویر و کیسون

2خبرمهم برای تایرا و شپنا

خبری مهم از همراه اول

خبری مهم از گروه خودرویی

3خبرمهم برای خدیزل ، شبهرن ، پکویر

4خبر مهم برای خساپا ، کمنگنز ، هرمز ، ذوب

آخرین اخبار مهم بالاس

خبری مهم برای خپارس

خبری مهم برای این نماد لیزینگی پرطرفدار