پنج شنبه, 05 اسفند 1395

این 2 نماد پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

2خبرمهم برای شتوکا و تلیسه

ذوب آهن و خبری بسیارمهم

افزایش سرمایه در این نماد غذایی !!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت را دارد

خبری مهم برای گروه بانکی !!!

خبری بسیارمهم از گروه خودرویی!!!

2خبر مهم برای یک نماد از گروه سیمانی و یک نماد از گروه بانكها و موسسات اعتباري

این شرکت پرطرفدار تعدیل منفی دارد !!!

2خبرمهم بری حریل و پدیده

2خبربسیارمهم برای گروه قند و شکر و یک نماد بانکی پرطرفدار

این نماد ارزشمند قصد فروش زمین را دارد !!!

خبری مهم برای بانک ملت (وبملت)

2خبربسیارمهم برای کرمان و واتی

این نماد توانایی تعدیل مثبت بیش از 35درصدی را دارد !!!

خبری بسیارمهم از گروه خودرویی !!!

خبری مهم برای گروه سیمانی و یک نماد این گروه !!!

خبری مهم برای این نماد بیمه ای !!!

خبری مهم برای فخوز

2خبر از کرمان و مرقام