جمعه, 01 بهمن 1395

این نماد فلزی تعدیل مثبت در پیش دارد

چند خبر مهم برای خاور ، توریل ، فولادمبارکه ، شتران

2خبر برای کیمیا و گروه بانکی

2خبرمهم برای فاراک و وپاسار

خبری مهم برای یک نماد ارزشمند در گروه رایانه

خبری مهم از یک نماد بیمه ای پرطرفدار

خبری جالب برای سهامداران کنتورسازی

خبری مهم برای یک نماد رایانه ای

2خبرمهم برای گروه لبنی و وپارس و خودرو

خبری مهم برای فولاد مبارکه و توریل !!!

خبری مهم برای یک نماد معدنی پرطرفدار

خبری مهم از یک نماد ارزشمند در گروهی خاص

3خبرمهم برای ساروم ، خودرو ، قجام ، وپارس

خبری مهم برای نماد پالایشی پرطرفدار

خبری مهم برای کگل ، کچاد ، ومعادن

خبری مهم برای بانک پرطرفدار

خبری مهم از گروه قند و شکر

2خبرمهم برای ذوب آهن و کپرور

این نما پالایشی بزودی تعدیل مثبت دارد !!!

خبری مهم و جالب از کخاک