شنبه, 05 فروردين 1396

خبری مهم برای نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

تعدیل مثبت این 2 نماد پرطرفدار !!!

3خبرمهم برای ختوقا ، دکوثر ، چکاپا

2خبرمهم برای فملی و زنگان

2خبرمهم برای ورنا و لخزر

3خبرمهم برای 3 نماد وتجارت ، شاوان ، برکت

این شرکت پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

طرح توسعه و تعدیل مثبت این شرکت

این شرکت پتروشیمی تعدیل منفی در پیش دارد !!!

خبری مهم و مثبت برای این نماد لیزینگی !!!

چندخبرمهم برای چند نماد پرطرفدار بازار

3خبرمهم برای تکنو ، پاسا ، خساپا

خبری مهم برای یک نماد پرطرفدار در بازار پایه

این نماد ارزشمند در گروه قند و شکر تعدیل مثبت دارد !!!

این بانک بزودی تعدیل مثبت دارد !!!

3خبرمهم برای گروه دارویی ، فملی ، گروه بانکی !!!

خبری مهم برای گروه معدنی و سنگ آهنی

خبری مهم برای تاپیکو !!!

علت اقبال بازار به این نماد !!!

این شرکت فولادی تعدیل مثبت در پیش دارد !!!