جمعه, 01 بهمن 1395

خبری مهم برای گروه خاص و پرطفدار بورسی

2خبرمهم برای آکنتور و ثتران

خبری مهم برای گروه سنگی !!!

2خبرمهم برای تپکو و ثنوسا

خبری مهم برای ایران خودرو و وپارس

این نماد ارزشمند افزایش سرمایه در پیش دارد

2خبربسیارمهم برای بانک ملت و شبندر

3خبرمهم برای وخارزم ، کفرا ، غاذر

2خبربسیارمهم برای فاذر و گروه سیمانی

خبری مهم برای تمحرکه

خبری مهم برای کیسون

تعدیل مثبت سنگین این نماد و اثر برروی کل گروه

خبری بسیارمهم برای ایران خودرو

خبری مهم برای حفاری

خبری مهم و جالب از شلعاب

خبری مهم برای نماد پرطرفدار بازار پایه

خبری بسیارمهم از خساپا

خبری بسیارمهم برای فاذر

2خبر بسیارمهم برای تعدیل مثبت یک نماد دارویی و خبری برای یک اوراق مشارکت مناسب !!!

3خبرمهم برای ذوب آهن ، هپکو ، کفرا