پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

خبری مهم برای خاور

خبری مهم برای خکاوه

خبری مهم برای فباهنر

خبری مهم برای شسپا

خبری مهم از عرضه اولیه !!!

2خبربسیارمهم برای کگل و خکاوه

خبری مهم برای فاراک !!!

چه خبر از عرضه اولیه ؟؟؟

2خبرمهم برای شپاس و حسیر !!!

2خبرمهم برای گروه سیمانی و شفارس !!!

4خبرمهم برای تجار ، عرضه اولیه ، گروه سیمانی ، پدرخش

نمادی که سیگنال خرید دادیم تعدیل مثبت دارد!!! بسیارمهم

3خبرمهم برای پکرمان ، کسرام ، خشرق

خبری بسیارمهم برای سایپا

تعدیل مثبت 2 نماد دارویی و سرمایه گذاری !!!

خبری مهم برای این نماد دارویی پرطرفدار

خبری مهم برای خکاوه و خساپا

خبری مهم از این نماد بیمه ای پرطرفدار

خبری مهم برای خاور و خچرخش

خبری بسیارمهم برای غشاذر