پنج شنبه, 05 اسفند 1395

2خبرمهم برای بانک حکمت و گروه لیزینگ

4خبرمهم برای تمحرکه ، قنقش ، ایران خودرو و گروه پتروشیمی و پالایشی

3خبرمهم برای کرمان ، فملی ، خمحرکه

3خبرمهم از رکیش ، آکنتور و فاراک

خبری مهم برای ومعادن

2خبربسیارمهم برای ومعادن ، ایران خودرو و خزامیا !!!

2خبربسیارمهم و مثبت برای فاما و کرمان

2خبربسیارمهم برای ایران خودرو و خمحرکه !!!

این نماد پرطرفدار خودرویی تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

این غول فلزی تعدیل مثبت دارد !!! مهم

آخرین خبرها از کساوه ، ذوب ، پدرخش ، فزرین ، قاسم ، حپارسا ، سخوز ، شیران

6خبرمهم برای نمادهای پرطرفدار بازار !!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت را دارد !!!

خبری بسیارمهم در خصوص نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

خبری بسیارمهم برای یک نماد پرطرفدار در گروه سرمایه گذاری

خبری بسیارمهم برای نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

2خبر بسیارمه برای رکیش و حفاری

تعدیل مثبت این نماد بسیارپرطرفدار

خبری مهم برای شبندر و شتران

خبری مهم از بازار !!!