یکشنبه, 02 مهر 1396

اخبار بسیار مهم برای فایرا

اخبار بسیار مهم برای حبندر، حریل و حکشتی

شنیده هایی مهم از ثنوسا و دانا

شنیده هایی مهم از خمحرکه، واتی و عرضه اولیه

شنیده هایی بسیار مهم برای کروی، کگل و باما

اخبری بسیار مهم برای صنعت پالایشی و پتروشیمی

دو شنیده بسیار مهم و مثبت برای شپنا و شبریز

شنیده هایی از شگل و شتوکا

شنیده هایی مهم از فخوز، فایرا و ومعادن

شنیده هایی از کبافق، کگل و کچاد

دو خبر مهم برای شبریز و خودرو

دو شنیده بسیار مهم برای ثفارس و خساپا

خبری بسیار مهم و مثبت برای این شرکت دارویی

اخبار بسیار مهم برای شکلر، شلیا و تاپیکو

دو شنیده بسیار مهم برای گروه کاشی و گروه سیمان

خبری بسیار مهم برای پارسان

شنیده هایی مهم از رمپنا و ذوب

شنیده هایی مهم از توریل و حسیر

شنیده هایی بسیار مهم از خساپا، کیسون و تکشا

دو خبر مهم برای فاسمین و کمنگنز