دوشنبه, 02 مرداد 1396

دو خبر مهم برای هپکو و بموتو

دو شنیده مهم از قزوین و قاسم

3خبرمهم از گروه بانکی ، گروه فولادی و نماد قزوین

دو شنیده مهم از پکرمان و آپ

شنیده هایی مهم از وتوکا و وبانک

دو شنیده بسیار مهم برای ثشرق و ثباغ

3 خبر مهم برای خصدرا، قاسم و شفارا

شنیده هایی مهم از افزایش سرمایه وپست و کفرا

شنیده هایی مهم از این دو سهم حمل و نقلی

شنیده ای بسیار مهم و جالب برای کماسه

3 شنیده مهم برای بساما، قهکمت و ولغدر

خبری مهم برای خاور

شنیده هایی بسیار مهم برای حریل و حسیر

دو شنیده مهم برای کسعدی و کخاک

شنیده ای بسیار مهم و جالب برای ذوب

4 خبر مهم برای بکاب، پسهند،وبملت و خساپا

خبری مهم برای نماد شیمیایی پرطرفدار

اخبار بسیار مهم برای خصدرا

دو خبر مهم برای کپارس و فولای

دو خبر بسیار مهم برای پکرمان