جمعه, 05 خرداد 1396

3خبرمهم برای شپترو ، گروه شیمیایی و شپلی

2خبرمهم برای گروه خودرو

خبری مهم برای ذوب آهن

خبری مهم برای گروه سیمانی !!!

2خبرمهم برای غپاک و شکف

4خبرمهم برای زاگرس ، فولاژ ، کنور ، فباهنر

3خبرمهم برای شکف ، واتی ، شاوان

خبری مهم برای نماد تازه عرضه اولیه شده برکت

2خبرمهم برای خدیزل و خشرق

خبری مهم برای نمادیی از گروه غذایی که سیگنال خرید دادیم !!!

6خبرمهم برای فباهنر ، زاگرس ، فولاژ ، شتوکا ، برکت ، کنور

3خبرمهم برای البرز ، پاکسان ، خدیزل

2خبرمهم برای ذوب آهن و مفاخر

خبری مهم برای 3 نماد غگلپا ، غشصفا ، غفارس

وخارزم و خبری مهم

5خبربسیارمهم برای خساپا ، شراز ، شپترو ، شپاکسا ، خچرخش

خبری مهم برای نماد زیرخاکی که سیگنال خرید دادیم !!!

2خبرمهم برای 2نماد پتروشیمی

2خبر بسیارمهم برای وگستر و وایران

خبری مهم برای این بانک پرطرفدار