سه شنبه, 04 مهر 1396

شنیده هایی مهم از رمپنا و ذوب

شنیده هایی مهم از توریل و حسیر

شنیده هایی بسیار مهم از خساپا، کیسون و تکشا

دو خبر مهم برای فاسمین و کمنگنز

خبری بسیار مهم برای گروه ساختمان و نماد ثفارس

شنیده هایی بسیار مهم برای خاهن و افرا

دو شنیده مهم از وگردش و وقوام

اخبار بسیار مهم برای فنرژی، زنگان، بفجر و مبین

شنیده های بسیار مهم از گروه نفتی - حمل و نقلی - قندوشکر - ومعادن

دو خبر بسیار مهم برای ولملت و وساپا

اخبار بسیار مهم برای فایرا، فزرین و فملی

سه شنیده مهم از غمهرا، کاذر و کگل

دو خبر مهم برای کترام و کپارس

دو خبر مهم برای فنوال و فسپا

دو خبر مهم برای حپترو و خاهن

دو خبر بسیار مهم برای دفرا و وبملت

دو شنیده مهم از کاذر و کتوکا

دو شنیده مهم از گپارس و شیراز

دو شنیده بسیار مهم از دقاضی و پاکشو

شنیده هایی مهم از فملی، فاسمین و ذوب