پنج شنبه, 05 اسفند 1395

2خبرمهم از وسپه و عرضه اولیه

خبری مهم برای نمادهای بانکی و رمپنا

خبری بسیارمهم برای نماد کاشی سازی که سیگنال خرید دادیم !!! بسیارمهم

خبری بسیارمهم برای ذوب آهن

2خبر مهم برای پدرخش و وحافظ

توانایی تعدیل مثبت و منفی 3 شرکت پرطرفدار بازار

چند خبر از نماد خاور و عرضه اولیه ها

این 2 نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده اند !!!

2خبرمهم برای حپارسا و بترانس

خبری مهم از قاسم ایران

خبری بسیارمهم برای نماد پرطرفدار گروه سرمایه گذاری

2خبر بسیارمهم برای گروه سیمانی و نماد فلزی پرطرفدار این روزهای بازار

این نماد بیمه ای توانایی تعدیل مثبت و رشد قیمتی در بازار را دارد !!!

این نماد پرطرفدار در گروه پتروشیمی تعدیل مثبت در پیش دارد!!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت دارد!!!

3خبرمهم برای حتاید ، ثالوند و گروه لبنی

2خبر مهم برای یک نماد سیمانی و یک نماد فلزی پرطرفدار

خبری مهم از حفاری

این غول فلزی تعدیل مثبت دارد !!!

این نماد پرطرفدار برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده است