یکشنبه, 02 مهر 1396

شنیده هایی بسیار مهم از دسینا و داسوه

شنیده هایی بسیار مهم از خساپا، خکاوه و ولساپا

دو خبر مهم از غبهنوش

شنیده هایی بسیار مهم از کگاز، کپشیر و کماسه

شنیده هایی مهم از خمحرکه، فلوله، شخارک و غالبر

دو شنیده بسیار مهم از شپاکسا و غپاک

شنیده هایی بسیار مهم از میهن، خودرو، خاور و وبملت

دو شنیده بسیار مهم و مثبت از بمپنا و رمپنا

شنیده هایی مهم از فجر، کیمیا و فملی

شنیده هایی مهم از گروه کاشی و سرامیک و نماد کلوند

شنیده هایی بسیار مهم از پکویر و پکرمان

اخباری بسیار مهم برای بیمه آرمان و بیمه تجارت نو

شنیده هایی مهم از شپلی، بکام، وتوصا و کماسه

دو شنیده مهم از فلوله

دو خبر مهم برای ستران و غشصفا

دو شنیده بسیار مهم و مثبت برای پرداخت و آپ

دو خبر بسیار مهم برای مارون و پاکشو

اخباری بسیار مهم برای ومعادن و مپنا

شنیده های مهم از قنقش - دجابر - بانکها - سصفها

شنیده هایی بسیار مهم از نیرو و شفارس