شنبه, 05 فروردين 1396

5خبرمهم برای بترانس ، کپشیر ، حتوکا ، فاذر ، شلعاب

2خبرمهم برای غدیس و ثاباد !!!

2خبرمهم خودرویی !!! بسیارمهم

2خبربسیارمهم برای بانک ملت و بانک تجارت

خبری مهم برای خپارس

این 2 شرکت پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

این شرکت پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت بیش از 20درصدی را دارد !!!

خبری بسیار مثبت از این نماد !!!

خبری مهم برای فایرا

3خبربسیارمهم برای...

شنیده ای بسیارمهم برای گروه ساختمانی و سیمانی !!!

2خبرمهم برای گروه پتروشیمی و خکاوه !!!

تعدیل مثبت 100درصدی این نماد !!!

این شرکت کوچک تعدیل مثبت در پیش دارد

این 2 نماد پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

2خبرمهم برای شتوکا و تلیسه

ذوب آهن و خبری بسیارمهم

افزایش سرمایه در این نماد غذایی !!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت را دارد