پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

2خبرمهم و مثبت برای این شرکت ارزشمند !!!

خبری مهم از تعدیل مثبت در این نماد غذایی پرطرفدار بازار

 

تعدیل مثبت 100 درصدی برای این شرکت

خبری مهم برای این نماد پتروشیمی پرطرفدار

این نماد لیزینگی افزایش سرمایه را در دستور کار خود دارد !!!

6خبرمهم برای...

2خبرمهم برای فخوز و احداث نیروگاه

خبری مهم برای گروه سیمانی !!!

این پالایشی تعدیل مثبت دارد

آخرین خبرها از نماد ساختمانی که سیگنال خرید دادیم

3خبرمهم برای وبیمه ، حسیر ، کرماشا

2خبرمهم برای ولساپا و لبوتان

خبری مهم برای خودرو و خگستر

خبری مهم برای خساپا و خکاوه

این نماد دارویی افزایش سرمایه در پیش دارد !!!

3خبر مهم برای کروی ، حریل ، رتکو

خبری مهم و مثبت برای این سیمانی

2خبرمهم از شپاکسا و عرضه اولیه

خبری مهم برای وپست

2خبرمهم برای زگلدشت و کرازی