سه شنبه, 02 خرداد 1396

خبری مهم برای این نماد ساختمانی پرطرفدار

خبری مهم برای نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

این 2 شرکت قندی تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

2خبرمهم برای کنور و خصدرا !!!

خبری مهم از یک قرارداد!!!

این 3 شرکت تعدیل مثبت دارند !!!

شنیده ای مهم و جذاب برای شپلی

افزایش سرمایه در این نماد بانکی !!!

خبری مهم برای فاسمین !!!

خبری بسیارمهم برای ایران خودرو

افزایش سرمایه 250درصدی این نماد پرطرفدار

نمادپرطرفداری که سیگنال خرید دادیم تعدیل مثبت دارد !!!

خبری مهم برای کماسه !!!

خبری مهم برای یک گروه پرطرفدار بورسی !!!

این نماد پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارد !!!!

چندخبرمهم برای نمادهای پرطرفدار بازار را در یک قاب ببینید !!!

4خبرمهم برای کرماشا ، کاما ، پترول ، پتروشیمی گلستان

خبری مهم برای گروه بانکی !!!

این نماد بیمه ای تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

خبری بسیارمهم برای یک لاستیک ساز !!!