سه شنبه, 28 دی 1395

5خبرمهم برای فزرین ، قاسم ، حپارسا ، سخوز ، شیران

3خبرمهم برای کساوه ، ذوب ، پدرخش

2خبر مهم برای شاراک و وبملت

این شرکت تعدیل مثبت سنگین دارد !!!

2خبر مهم برای ذوب و فلوله

3خبر مهم برای وسپه ، سبحان دارو ، وامید ، شاراک

خبری مهم برای این نماد پرطرفدار غذایی !!!

خبری مهم و تاثیرگذار برای فلوله

خبری مهم از بانک ها و رمپنا

خبری مهم برای بانک ملت

2خبرمهم از وسپه و عرضه اولیه

خبری مهم برای نمادهای بانکی و رمپنا

خبری بسیارمهم برای نماد کاشی سازی که سیگنال خرید دادیم !!! بسیارمهم

خبری بسیارمهم برای ذوب آهن

2خبر مهم برای پدرخش و وحافظ

توانایی تعدیل مثبت و منفی 3 شرکت پرطرفدار بازار

چند خبر از نماد خاور و عرضه اولیه ها

این 2 نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده اند !!!

2خبرمهم برای حپارسا و بترانس

خبری مهم از قاسم ایران