سه شنبه, 02 خرداد 1396

2خبرمهم از یک نماد پرطرفدار گروه قندی و گروه معدنی

شنیده هایی مهم از حفاری و قصفها

شنیده هایی از تعدیل مثبت این سهم بازار پایه

شنیده هایی بسیار مهم از غدیس و غپاک

خبری مهم از وپست

شنیدهه هایی از تعدیل مثبت این دو نماد خودرویی

شنیده ای مهم از کماسه

شنیده هایی مهم از حفاری، خبهمن و دیران

دو خبر مهم برای وبشهر و بهپاک

2خبرمهم برای فنوال و دسینا

خبری مهم برای ذوب

3 خبر مهم برای کروی، خراسان و سخاش

شنیده هایی از قرارداد خارجی این شرکت قطعه ساز

خبری مهم از عرضه اولیه

2خبر مهم برای 2 نماد بیمه ای پرطرفدار

شنیده هایی از فروش زمین این شرکت قطعه سازی

شنیده هایی از تعدیل مثبت این 3 شرکت

2 شنیده بسیار مهم از بترانس و بکام

شنیده ای بسیار مهم از کیسون

شنیده هایی مهم از حتاید، پارسان و آسیا