شنبه, 05 فروردين 1396

شنیده ای جالب و مهم

شنیده ای جالب در خصوص

افزایش نرخ در...

شنیده ای از یک سهم کوچک

شنیده ای از یک سهم

شنیده ای از توانایی افزایش سود در یک سیمانی

چند شنیده جالب در خصوص یک فلزی

شنیده ای از یک شرکت شیمیایی

شنیده ای بسیار مهم از یک سهم بانکی

شنیده ای جالب از...

شایعاتی از تعدیل مثبت در یک نماد دارویی

شنیده ای جالب از یک سهم فلزی

شنیده ای از افزایش سرمایه در

شنیده ای جالب از یک گروه

در مورد یک فلزی

شنیده ای از توانایی تعدیل مثبت در...

شنیده ای بسیار بسیار مهم مهم

شنیده ای مهم از...

شنیده ای جالب از یک سهم بانکی

شنیده ای از یک سهم با اقبال این روزها