پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

2 شنیده مهم...

مهم برای غول شیمیایی ها

شنیده ای جالب برای یک سهم معدنی

شنیده ای مهم برای یکسهم پرطرفدار....

شنیده ای مهم برای یک سهم پتروشیمی

شنیده ای از تعدیل مثبت در یک سهم

شنیده ای مهم برای یک سیمانی و افزایش سرمایه در...

مپنا...

مهم برای یک از گروه لاستیک و پلاستیک

امکان تعدیل مثبت در... مهم

توانایی تعدیل مثبت در....

شنیده ای مهم برای بمپنا

توریل

شنیده ای مهم از تعدیل مثبت در...

شنیده ای مهم برای کنتور سازی

شنیده ای از یک سهم سیمانی

فاذر(صنایع آذاراب)

شنیده ای از یک گروه فلزی

شنیده ای مهم برای بازار

شنیده ای جالب از ...