سه شنبه, 10 اسفند 1395

شنیده ای بسیار مهم

براساس اخبار واصله از بازار شنیده هایی از بستن قراردادهای جدید در فاذر و امکان تعدیل مثبت مناسب در این سهم بگوش میرسد

امکان تعدیل مثبت در...

تعدیل مثبت و فروش ملک

شنیده ای مهم از...

شنیده ای جالب

شنیده ای از...

شنیده ای از تعدیل مثبت در...

شنیده ای از یک دارویی

شنیده ای جالب از عرضه اولیه

شنیده ای از تعدیل مثبت در یک لیزینگی

شنیده ای جالب از یک سهم

شنیده ای مهم با توجه به تعدیل فارس و اثرات آن برای....

شنیده ای جالب از یک سهم بانکی

شنیده ای از یک برقی

شنیده ای از شرانل

شنیده ای بسیار مهم برای

شنیده ای از چند سهم گروه خودرو و لیزینگ

شنیده ای از توانایی یک شرکت سرمایه گذاری

شنیده هایی از تعدیل مثبت 20درصدی در

شنیده ای بسیار مهم از این سهم پرطرفدار