دوشنبه, 02 مرداد 1396

واتی

شنیده ای مهم برای...

2 شنیده از یک نماد لیزینگی و یک نماد برقی

چند شنیده مهم دیگر...

مهم برای نفتی ها و پتروشیمی ها

چند شنیده بسیار مهم...

مهم برای غول مسی ها

4 شنیده مهم از 4 نماد

چند شنیده دیگر

3 شنیده جالب از بازار

مهم برای...

مهم برای یک شرکت غذلیی

شنیده ای از یک فولادی

سشرق

2 شنیده از 2 نماد

شمواد

فروش زمین توسط...

افزایش سرمایه در...

شنیده ای جالب برای...

بمپنا