جمعه, 05 خرداد 1396

تعدیل مثبت در...

بسیار مهم برای لیزینگی ها...

شنیده ای بسیار مهم برای این سهم....

2 شنیده مهم از 2نماد یکی از گروه خودرو و دیگری از گروه رایانه

2 شنیده از 2 سهم....

شنیده ای مهم برای سهمی که مدتها بدون اقبال است

شنیده ای از یک سرمایه گذاری

2 شنیده مهم برای...

2 شنیده از 2 سهم لیزینگی

توانایی تعدیل مثبت در...

ایرانخودرو

شنیده ای بسیار مهم برای....

شنیده ای از یک گروه و یک نماد

شنیده ای بسیار مهم برای....

تعدیل مثبت در...

شنیده ای مهم برای ...

2 شنیده از افزایش سرمایه...

شنیده ای از بیمه ای ها

شنیده ای جالب از یک سهم رایانه ای

ونفت