سه شنبه, 04 مهر 1396

دو شنیده بسیار مهم برای اوان و آپ

شنیده هایی بسیار مهم از زمگسا، وگردش، فایرا و وتوصا

دو شنیده بسیار مهم از اوان و گکوثر

شنیده هایی بسیار مهم برای گروه قند و شکر و گروه پالایشی

شنیده ای بسیار مهم از معافيت مالياتي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي شركتها

شنیده هایی بسیار مهم برای رمپنا، لکما، کشرق و وبیمه

شنیده هایی بسیار مهم برای شگل، شکربن و شپنا

خبری بسیار مهم از عرضه اولیه چدن و های وب

شنیده ای بسیار مهم برای گروه قند و شکر و نماد قزوین

شنیده هایی بسیار مهم از خاهن، فالوم و فباهنر

شنیده هایی بسیار مهم برای وبانک، زاگرس، قزوین و خاور

دو شنیده بسیار مهم برای کترام و شتوکا

اخبار بسیار مهم برای فملی و ذوب

اخبار و شنیده های بسیار مهم از افزایش سرمایه این 4 شرکت

اخبار بسیار مهم برای آپ و پرداخت

شنیده هایی از عرضه اولیه این دو شرکت

اخبار بسیار مهم برای پکرمان و سپاها

شنیده هایی بسیار مهم از غاذز، لکما و کاذر

اخبار مهم برای این سهم بازار پایه

شنیده هایی بسیار مهم برای شدوص، شکربن و پسهند