سه شنبه, 10 اسفند 1395

4خبرمهم برای ثشاهد ، خشرق ، بمپنا ، عرضه اولیه

این شرکت تعدیل مثبت بیش از 30درصدی دارد !!!

این نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده است !!!

خبری مهم برای یک نماد غذایی پرطرفدار !!!

2خبرمهم برای حسیر و حتاید !!!

3خبرمهم برای واتی ، شیران ، ثشاهد ، شپلی

این نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شد !!!

این نماد خودرویی پرطرفدار و تعدیل مثبت !!!

2خبرمهم برای 2 نماد پتروشیمی پرطرفدار

خبری مهم برای رمپنا

خبری مهم برای فاهواز و فلوله

این خودرویی بزودی برای اعلام تعدیل مثبت متوقف میشود!!!

2خبر برای ونیکی ، ملت ، وتجارت

افزایش سرمایه در این شرکت پرطرفدار !!!

خبری مهم از نماد ارزشمندی که سیگنال خرید دادیم !!!

خبری مهم برای نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

تعدیل مثبت این 2 نماد پرطرفدار !!!

3خبرمهم برای ختوقا ، دکوثر ، چکاپا

2خبرمهم برای فملی و زنگان

2خبرمهم برای ورنا و لخزر