جمعه, 05 خرداد 1396

شنیده هایی از فروش زمین این شرکت قطعه سازی

شنیده هایی از تعدیل مثبت این 3 شرکت

2 شنیده بسیار مهم از بترانس و بکام

شنیده ای بسیار مهم از کیسون

شنیده هایی مهم از حتاید، پارسان و آسیا

2خبرمهم برای ثاباد و ثتران

آخرین شنیده ها از عرضه اولیه "به پرداخت ملت"

شنیده ای مهم از خساپا

شنیده هایی مهم از رکیش، لبوتان و شراز

دو خبر مهم برای شبریز

2خبرمهم برای شبریز و شپنا

دو شنیده مهم از کطبس و کگل

شنیده ایی از تعدیل مثبت این دو شرکت

دو شنیده مهم از افزایش نرخ محصولات این دو صنعت بورسی

2خبربسیارمهم برای خصدرا و وبصادر

شنیده هایی مهم از عرضه اولیه این شرکت

شنیده هایی از تعدیل مثبت سقاین و دسبحا

دو شنیده مهم از شپدیس و شپترو

2 شنیده بسیار مهم از وپست

2خبرمهم برای زگلدشت ، گروه بانکی و پدیده شاندیز