جمعه, 01 بهمن 1395

توانایی تعدیل مثبت و منفی 3 شرکت پرطرفدار بازار

چند خبر از نماد خاور و عرضه اولیه ها

این 2 نماد برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده اند !!!

2خبرمهم برای حپارسا و بترانس

خبری مهم از قاسم ایران

خبری بسیارمهم برای نماد پرطرفدار گروه سرمایه گذاری

2خبر بسیارمهم برای گروه سیمانی و نماد فلزی پرطرفدار این روزهای بازار

این نماد بیمه ای توانایی تعدیل مثبت و رشد قیمتی در بازار را دارد !!!

این نماد پرطرفدار در گروه پتروشیمی تعدیل مثبت در پیش دارد!!!

این شرکت توانایی تعدیل مثبت دارد!!!

3خبرمهم برای حتاید ، ثالوند و گروه لبنی

2خبر مهم برای یک نماد سیمانی و یک نماد فلزی پرطرفدار

خبری مهم از حفاری

این غول فلزی تعدیل مثبت دارد !!!

این نماد پرطرفدار برای اعلام تعدیل منفی متوقف شده است

این شرکت تعدیل مثبت بیش از 30 درصدی دارد !!!

خبری مهم برای خودرو و خگستر

این نماد خودرویی تا پایان سالجاری افزایش سرمایه میدهد

افزایش صادرات و تعدیل مثبت در این نماد !!!

شنیده ای مهم از خساپا