دوشنبه, 02 مرداد 1396

شنیده های مهم از هپکو - کاذر - وبملت - سهام عدالت

دو شنیده مهم برای پلاسک و شکربن

شنیده هایی بسیار مهم برای فولاد، فخوز و ارفع

شنیده هایی مهم از قصفها و ونیکی

دو خبر مهم از افزایش سرمایه لخزر و شپترو

شنیده هایی از شبندر و شپنا

شنیده هایی بسیار مهم از ثعمرا، بمپنا و بشهاب

شنیده هایی بسیار مهم برای ثفارس و تکنار

شنیده هایی بسیار مهم و جالب برای این سهم بازار پایه

شنیده هایی بسیار مهم از شلعاب و شکربن

شنیده هایی مهم از قصفها، کگل و وتوسم

شنیده ای بسیار مهم برای شپنا

شنیده هایی بسیار مهم برای چکارن، خکمک و مداران

شنیده هایی از واگذاری بلوک این دو شرکت

دو خبر بسیار مهم برای صنعت خودرو و نماد خساپا

شنیده های مهم از خوراک پتروشیمیها - ثعمرا - فافزا - ونفت - همراه

شنیده هایی مهم برای دیران، سرچشمه، بسویچ، خاذین و فباهنر

دو خبر مهم برای شفارس و شفارا

شنیده هایی بسیار مهم برای حسیر و حریل

دو خبر مهم برای رمپنا