جمعه, 05 خرداد 1396

آخرین شنیده ها از فنوال و ذوب

شنیده هایی مهم از تکشا و لبوتان

دو خبر مهم برای وبوعلی و وبانک

شنیده هایی مهم از حتاید، کخاک و بسویچ

شنیده هایی مهم از قصفها، شتران و فنوال

تعدیل مثبت در این پالایشگاه

3 خبر مهم برای غدیس

شنیده ای بسیار مهم از واتی

شنیده هایی مهم از ذوب

شنیده ای مهم برای این نماد پرطرفدار بازار پایه

خبری مهم برای چکاپا

شنیده ای مهم برای این نماد پرطرفدار گروه ساختمانی

شنیده هایی بسیار مهم از آپ و اپرداز

این 2 شرکت تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

این 2 شرکت تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

خبری مهم برای کخاک

شنیده هایی مهم از پارسان، واتی و دعبید

شنیده هایی از افزایش سرمایه برای این دو شرکت

شنیده ایی از گروه بانکی و نماد وبصادر

شنیده هایی از تعدیل مثبت حتاید و تایرا