جمعه, 01 بهمن 1395

نمادهای این گروه بزودی مجوز افزایش نرخ میگیرند که باعث تعدیل مثبت آنها میشود !!!

2خبرمهم برای چافست و یک معدنی !!!

علت توقف این نماد در گروه خودرو تعدیل منفی میباشد !!!

این نماد کوچک که در قیمت های پایین سیگنال خرید دادیم تعدیل مثبت دارد !!!

2خبر مهم از بازار

این شرکت کوچک و پرطرفدار تعدیل مثبت دارد !!!

این نماد پرطرفدار ساختمانی که پیش از این سیگنال خرید دادیم تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

افزایش سرمایه حدود 1000 درصدی این نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

این نماد غذایی تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

2خبر مهم برای خپارس و گروه لبنی !!!

چند خبربسیار مهم برای گروه خودرویی ، قطعه سازها ، شتوکا ، زاگرس ، شخارک و شفن

این نماد پتروشیمی تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

خبری بسیارمهم برای فولادمبارکه

خبری مهم برای گروه معدنی !!!

این نماد ارزشمند بزودی املاک خود را بفروش میگذارد !!!

خبری بسیارمهم از تعدیل مثبت شرکت پرطرفدار گروه غذایی !!!

امکان تعدیل منفی در نمادهای این گروه پرطرفدار بورسی

این نماد پرطرفدار بازا تعدیل منفی در پیش دارد !!!

خبری مهم از فولاد مبارکه

این نماد افزایش سرمایه 150 درصدی در پیش دارد !!!