دوشنبه, 02 مرداد 1396

شنیده های مهم از بترانس - خودرو - وزمین - بانک رفاه

دو خبر بسیار مهم و مثبت از مجمع شرانل و ثعمرا

شنیده هایی بسیار مهم از شتوکا و شلیا

اخباری مهم برای گروه پالایشی

شنیده هایی مهم از خساپا

دو شنیده مهم برای حریل و همراه

شنیده های بسیار مهم از همراه - خاور -پسهند - سایپا - فایرا

شنیده هایی بسیار مهم از خصدرا

شنیده هایی مهم برای حتاید، پارسان، وساپا و گروه سیمان

شنیده هایی مهم از رتکو و بترانس

شنیده هایی از غصینو، غبشهر و غمارگ

شنیده های بسیار مهم از قندوشکر - غگلستا - فولاد - بانک ملت

خبری بسیار مهم برای این سهم بازار پایه پرطرفدار

شنیده ای بسیار مهم از شتوکا

خبری مهم برای این سهم پالایشی

شنیده هایی از معامله بلوکی ذوب آهن

خبری بسیار مهم از فروش زمین این شرکت معدنی

دو شنیده مهم از مداران و شرانل

اخبار بسیار مهم برای غگرجی و غشهداب

شنیده های بسیار مهم از گروه قطعات - بانک ملت - بانک صادرات - تحارت - بانک انصار