سه شنبه, 04 مهر 1396

شنیده هایی بسیار مهم از فملی، فایرا و وتوصا

اخبار بسیار مهم برای صنعت دارو و نمادهای دقاضی و دفارا

شنیده هایی مهم از زاگرس و شکربن

خبری مهم برای اوره سازان ( شپدیس، خراسان و کرماشا و شیراز)

شنیده هایی بسیار مهم و مثبت برای فولاد، فایرا و وتوصا

شنیده هایی مهم از شسپا، خپارس، ذوب و فاسمین

دو خبر مهم برای ثفارس و ثنوسا

شنیده ای بسیار مهم برای خمحرکه

خبری بسیار مهم برای شکربن

شنیده هایی بسیار مهم از خساپا، سرچشمه، عرضه اولیه و سشرق

شنیده هایی از افزایش سرمایه غشهداب و ددام

اخبار بسیار مهم برای کمنگنز، فخوز و کنور

دو خبر بسیار مهم برای فملی و کاما

دو خبر بسیار مهم برای وقوام و کگاز

شنیده هایی از افزایش سرمایه این سه شرکت

دو خبر بسیار مهم برای فرآور

خبری بسیار مهم برای گروه دارویی

شنیده هایی مهم از کرمان، رمپنا، جم و صنعت قطعه سازی

شنیده هایی از فرآور، ذوب و فولاد

اخباری بسیار مهم از عرضه اولیه این 5 شرکت