پنج شنبه, 07 ارديبهشت 1396

5خبرمهم برای کنور ، گروه سیمانی ، خصدرا ، واتی ، توریل

این 4 شرکت تعدیل مثبت دارند !!!

این شرکت تعدیل مثبت در پیش دارد !!!

این شرکت تعدیل منفی در پیش دارد !!!

افزایش سرمایه در این نماد قطعه ساز !!!

خبری مهم برای این نماد ساختمانی پرطرفدار

خبری مهم برای نمادی که سیگنال خرید دادیم !!!

این 2 شرکت قندی تعدیل مثبت در پیش دارند !!!

2خبرمهم برای کنور و خصدرا !!!

خبری مهم از یک قرارداد!!!

این 3 شرکت تعدیل مثبت دارند !!!

شنیده ای مهم و جذاب برای شپلی

افزایش سرمایه در این نماد بانکی !!!

خبری مهم برای فاسمین !!!

خبری بسیارمهم برای ایران خودرو

افزایش سرمایه 250درصدی این نماد پرطرفدار

نمادپرطرفداری که سیگنال خرید دادیم تعدیل مثبت دارد !!!

خبری مهم برای کماسه !!!

خبری مهم برای یک گروه پرطرفدار بورسی !!!

این نماد پرطرفدار تعدیل مثبت در پیش دارد !!!!