دوشنبه, 02 مرداد 1396

خبری مهم برای فاسمین و فرآور

شنیده های بسیار مهم از سخوز - پتروشیمی - موسسه کاسپین - وپست - گروه کاغذی

خبری بسیار مهم برای خودرو و خگستر

شنیده هایی از افزایش سرمایه این دو شرکت

شنیده هایی مهم برای گروه خودرو و پتروشیمی

شنیده هایی مم از شرانل، وایران و خساپا

شنیده های بسیار مهم از مرقام - برکت - کسعدی - قهکمت - ختوقا

شنیده هایی بسیار مهم از عرضه اولیه پرشیا

شنیده هایی مهم از شفارس و مداران

دو شنیده مهم برای ختوقا و خدیزل

دو خبر بسیار مهم برای ارفع و حریل

شنیده های بسیار مهم از زامیاد - فارس- ذوب - ونفت - ساروم

شنیده هایی جذاب از شتوکا

دو خبر بسیار مهم و جالب برای ختوقا و خساپا

3 خبر مهم برای وهور، دالبر و کگاز

شنیده ای مهم از تعدیل مثبت این شرکت لیزینگی پرطرفدار

شنیده های مهم از جم - گروه بانکی - قصفها - بترانس - بموتو

خبری بسیار مهم از عرضه اولیه

شنیده هایی مهم از خدیزل و آکنتور

شنیده ای بسیار مهم از این سهم بازار پایه