چهارشنبه, 25 مرداد 1396

برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

ذوب طی 2هفته  اخیر 3 بار سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

سدور 21 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

ثشرق 19 بهمن  و 14 آذر سیگنال خرید شد و در حالت اول 16 درصد  و در حالت دوم  بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

تایرا 16 دی و 16 بهمن سیگنال خرید شد و در حالت اول 35 درصد و در حالت دوم 20 درصد بازدهی داشته است.

حسینا 16 بهمن سیگنال خرید شد 10 درصد بازدهی داشته است.

سشرق 22 دی سیگنال خرید شد و در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

شفارس 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه بیش از 130 درصد بازدهی داشته است.

وملت 29 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 7 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

رتاپ 29 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 55 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید سنگین دارد.

ثشاهد 12 دی سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 5 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 50 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

ثپردیس 5 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 30 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

ولغدر 12 و 29 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

ولساپا 12 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

وساخت 19 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

کچینی 14 آذر سیگنال خرید شد و بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

توریل 22 آذر و 22 دی سیگنال خرید شد و بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

شپاکسا 26 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

چافست 26 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

ودی 13 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشته است.

بکام خرداد 9 دی و 11 بهمن سیگنال خرید شد که در حالت اول بیش از 100 درصد در حالت دوم 40 درصد و در حالت سوم بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

ونفت 16 آبان و 20 دی سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 90 درصد بازدهی داشته است.

پتایر 18 آذر اعلام خرید شد که تا به امروز بیش از 120 درصد بازدهی داشته است .

تکمبا 22 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

پلاسک 19 دی و 3 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 90 درصد بازدهی داشته است.

بانک دی 4 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

وتجارت 7 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 48 درصد بازدهی داشته است.

وبصادر 30 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

وپست 4 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

حپترو 7 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 70 درصد بازدهی داشته است.

واتی 5 دی و 9 آبان سیگنال خرید شد و بیش از 50 درصد بازدهی داشته است. 

وتوشه 30 شهریور سیگنال خرید شد و بیش از 70 درصد بازدهی داشته است البته در آبان مجدد اعلام خرید شد.

وتوکا 28 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 55 درصد بازدهی داشته است .

مداران 13 مهر سیگنال خرید شد و 100 درصد بازدهی داشته است.

مرقام 13 مهر و 28 آذر سیگنال خرید شد که با احتساب تقسیم سود 100 درصد بازدهی داشته است.

کگاز 14 شهریور سیگنال خرید شد و 70 درصد بازدهی داشته است.  

وبشهر 28 آذر سیگنال خرید شد و بیش از 45 درصد بازدهی داشته است.

فاراک 16 آذر سیگنال خرید شد و بش از 110 درصد بازدهی داشته است.

 

رمپنا 26 آبان سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.