چهارشنبه, 04 اسفند 1395

بازدهی بسیارعالی 23نماد در بازار منفی و در مدتی کوتاه !!! تبریک

بازدهی بسیارعالی 11نماد در کمتر از 2هفته و در بازار منفی !!! تبریک

بازدهی عالی 19 نماد در مدتی کوتاه !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیارعالی سیگنالهای چند وقت اخیر سایت سهم1001 !!! تبریک به کاربران

بازدهی فوق العاده برخی از سیگنالهای چند وقت اخیر !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده جدیدترین سیگنالهای خرید !!! تبریک

بازدهی فوق العاده 22 نماد ارزشمند در مدتی کوتاه !!!تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 16 نماد ارزشمند در مدتی کوتاه !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی مناسب 6 نماد در بازار تماماً منفی

بازدهی فوق العاده 11 سیگنال خرید در مدتی کوتاه !!!

بازدهی فوق العاده 18 نماد در مدتی بسیار کوتاه !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 17 نماد در مدتی کوتاه !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 13 نماد !!! تبریک

بازدهی فوق العاده چند ماه اخیر در یک نگاه !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 19 نماد در مدتی کوتاه !!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 40 نماد !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001