پنج شنبه, 10 فروردين 1396

بازدهی مناسب چند نماد در بازار تماماً منفی

بازدهی مناسب سبد هفته

 

بازدهی 40 درصدی یک نماد در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی مناسب 2 نماد در 1 هفته و در بازار منفی

بازدهی 28 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی در مدتی کوتاه

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی بسیار عالی 2 نماد در 7 روز در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 3 نماد در بازار منفی تنها در 5 روز

بازدهی مناسب 2 نماد در 3 روز

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 4 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی سبد هفته گذشته

بازدهی عالی 2 نماد در مدتی کوتاه

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 9 نماد در 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 2 نماد در 2 ماه

بازدهی سبد هفته گذشته تا به امروز همچنان توان رشد بیشتر را دارد!!!

بازدهی عالی یک نماد در 4 روز تبریک به کاربرانمان

بازدهی 20 درصدی نمادی که تاکید زیادی بر خرید آن داشتیم در چند روز!!!