چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی مناسب 3 نماد در بازار منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 2 نماد در 2 هفته و در بازار منفی

بازدهی مناسب یک نماد در بازار تماماً منفی

بازدهی 60 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی!!!

بازدهی یک نماد ساختمانی که تاکید زیاد داشتیم!

بازدهی مناسب چند نماد در بازار تماماً منفی

بازدهی مناسب سبد هفته

 

بازدهی 40 درصدی یک نماد در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی مناسب 2 نماد در 1 هفته و در بازار منفی

بازدهی 28 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی در مدتی کوتاه

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی بسیار عالی 2 نماد در 7 روز در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 3 نماد در بازار منفی تنها در 5 روز

بازدهی مناسب 2 نماد در 3 روز

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 4 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی سبد هفته گذشته

بازدهی عالی 2 نماد در مدتی کوتاه

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001