پنج شنبه, 30 دی 1395

بازدهی 28 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی در مدتی کوتاه

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی بسیار عالی 2 نماد در 7 روز در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 3 نماد در بازار منفی تنها در 5 روز

بازدهی مناسب 2 نماد در 3 روز

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 4 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی سبد هفته گذشته

بازدهی عالی 2 نماد در مدتی کوتاه

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 9 نماد در 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 2 نماد در 2 ماه

بازدهی سبد هفته گذشته تا به امروز همچنان توان رشد بیشتر را دارد!!!

بازدهی عالی یک نماد در 4 روز تبریک به کاربرانمان

بازدهی 20 درصدی نمادی که تاکید زیادی بر خرید آن داشتیم در چند روز!!!

بازدهی عالی 2 نماد در 1 هفته تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 6 نماد در کمتر از 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی سبد هفته در 1 هفته

بازدهی عالی 2 نماد در 6 روز و در بازار تماماً منفی تبریک!!!