چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی فوق العاده 9 نماد در 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 2 نماد در 2 ماه

بازدهی سبد هفته گذشته تا به امروز همچنان توان رشد بیشتر را دارد!!!

بازدهی عالی یک نماد در 4 روز تبریک به کاربرانمان

بازدهی 20 درصدی نمادی که تاکید زیادی بر خرید آن داشتیم در چند روز!!!

بازدهی عالی 2 نماد در 1 هفته تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 6 نماد در کمتر از 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی سبد هفته در 1 هفته

بازدهی عالی 2 نماد در 6 روز و در بازار تماماً منفی تبریک!!!

بازدهی عالی چند نماد در بازار منفی

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 2 نماد در روزهای منفی بازار!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی چند نماد در مدتی کوتاه تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

بازدهی عالی 3 نماد در کمتر از 5 روز

بازدهی عالی سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 3 نماد در بازار منفی تبریک

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 2 نماد در روزهای منفی بازار

مجموع بازدهی 52 درصدی 2 نماد در 2 هفته تبریک

 

بازدهی عالی 4 نماد در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001