پنج شنبه, 10 فروردين 1396

بازدهی عالی 2 نماد در 1 هفته تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی 6 نماد در کمتر از 1 ماه تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی سبد هفته در 1 هفته

بازدهی عالی 2 نماد در 6 روز و در بازار تماماً منفی تبریک!!!

بازدهی عالی چند نماد در بازار منفی

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 2 نماد در روزهای منفی بازار!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی عالی چند نماد در مدتی کوتاه تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

بازدهی عالی 3 نماد در کمتر از 5 روز

بازدهی عالی سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 3 نماد در بازار منفی تبریک

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی عالی 2 نماد در روزهای منفی بازار

مجموع بازدهی 52 درصدی 2 نماد در 2 هفته تبریک

 

بازدهی عالی 4 نماد در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

مجموع بازدهی 77 درصدی 3 نماد

بازدهی عالی سبد هفته در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار تماماً منفی

بازدهی بسیار عالی پیشنهاد های خرید در 2 هفته ... تبریک به کاربران سایت سهم1001