چهارشنبه, 25 مرداد 1396

مجموع بازدهی 77 درصدی 3 نماد

بازدهی عالی سبد هفته در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار تماماً منفی

بازدهی بسیار عالی پیشنهاد های خرید در 2 هفته ... تبریک به کاربران سایت سهم1001

مجموع بازدهی عالی 175 درصدی در 10 نماد در 2 هفته بهمن ماه

 

بازدهی عالی سبد هفته گذشته!!! تبریک

بازدهی عالی 5 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی عالی 3 نماد

بازدهی عالی 4 نماد در 20 روز

بازدهی عالی یک نماد در 5 روز همچنان ادامه دارد...

بازدهی عالی چند نماد در بازار منفی

بازدهی مناسب سبد هفته

بازدهی مناسب یک سهم در مدتی کوتاه...

بازدهی عالی سبد هفته گذشته در بازار تماماً منفی

بازدهی عالی یک نماد ارزشمند در 3 روز

بازدهی 8 درصدی یک نماد در 2 روز

بازدهی مناسب سبد هفته در یک هفته

بازدهی بیش از 60 درصدی یک نماد در روزهای تماماً منفی بازار

بازدهی عالی 3 نماد در روزهای منفی بازار