چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت...

بازدهی عالی یک نماد در یک هفته!!!تبریک

مجموع بازدهی 128 درصدی در کمتر از یکماه

بازدهی عالی 2 نماد در مدتی بسیار کوتاه

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

بازدهی عالی چند نماد در کمتراز یک هفته تبریک

بازدهی بسیار عالی چند نماد طی 1 ماه گذشته که همچنان ادامه دارد!!!

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت

بازدهی عالی 3 نماد در کمتر از 2 هفته...همچنان صف خرید دارند...

مجموع بازدهی 22 درصدی در 6 روز معاملاتی...

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت تنها در 3 روز همچنان ادامه دارد...

گوشه ای از بازدهی های چند وقت اخیر(مجموع بازدهی 243 درصدی)

مجموع بازدهی 34 درصد 4 نماد در 7 روز همچنان ادامه دارد...

بازدهی عالی چند نماد!!!

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت...

تبریک بابت مجموع بازدهی 93 درصدی 2 نماد در 2 هفته

بازدهی 14 درصدی یک نماد در 4 روز

بازدهی عالی 3 نماد!!!

مجموع بازدهی 102 درصدی چند نماد در کمتر از 3 هفته

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت...