جمعه, 01 بهمن 1395

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 44 نماد !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 11 نماد ارزشمند !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 29 نماد !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده 10 نماد ارزشمند !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی بسیار عالی و فوق العاده 31 نماد در مدتی کوتاه !!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 20 نماد !!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 27 نماد !!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

بازدهی فوق العاده 7 نماد !!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 17 نماد !!! بسیار مهم

 

بازدهی فوق العاده 8 نماد!!! بسیار مهم

بازدهی بسیار عالی 7نماد در مدتی کوتاه !!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد !!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار منفی!!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار منفی !!! بسیار مهم

 

بازدهی فوق العاده 10 نماد در مدتی کوتاه و در بازار منفی !!!

بازدهی بسیار عالی 5 نماد در بازار منفی !!! همچنان ادامه دارد

بازدهی فوق العاده 7 نماد در مدتی کوتاه !!! بسیارمهم

 

بازدهی عالی 5 نماد در بازار منفی!!!

 

 

بازدهی فوق العاده 70 ، 50 و 40 درصدی 3 نماد در بازار تماماًً منفی !!! تبریک

 

بازدهی عالی 9 نماد در مدتی بسیار کوتاه!!!