سه شنبه, 06 تیر 1396

بازدهی مجموع 46 درصیدی در کمتر از 1هفته

بازدهی 20 درصدی در کمتر از 10 روز

بازدهی 2 سهم مجموع 28 درصد در بازار منفی

کسب سود مناسب از یک نماد و چند بار...(مجموع 75 درصد)

کسب سود در 3 نماد

مجموع سود 106 درصدی در چند نماد

بازدهی 9000 درصدی سال 92...

کسب سود 20 درصدی در کمتر از 1 ماه

...

کسب سود 16 درصدی در 7 روز

کسب سود مجموع 48 درصدی برای معرفی 3 سهم

کسب سود 18 درصدی در مدت 12 روز

کسب سود 14 درصدی در مدت کوتاه