چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی 16 درصدی در مدت 20 روز باز هم به کاربرانمان تبریک میگوییم

بازدهی 16 درصدی در 10 روز

بازدهی مجموع 46 درصیدی در کمتر از 1هفته

بازدهی 20 درصدی در کمتر از 10 روز

بازدهی 2 سهم مجموع 28 درصد در بازار منفی

کسب سود مناسب از یک نماد و چند بار...(مجموع 75 درصد)

کسب سود در 3 نماد

مجموع سود 106 درصدی در چند نماد

بازدهی 9000 درصدی سال 92...

کسب سود 20 درصدی در کمتر از 1 ماه

...

کسب سود 16 درصدی در 7 روز

کسب سود مجموع 48 درصدی برای معرفی 3 سهم

کسب سود 18 درصدی در مدت 12 روز

کسب سود 14 درصدی در مدت کوتاه