چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار منفی!!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار منفی !!! بسیار مهم

 

بازدهی فوق العاده 10 نماد در مدتی کوتاه و در بازار منفی !!!

بازدهی بسیار عالی 5 نماد در بازار منفی !!! همچنان ادامه دارد

بازدهی فوق العاده 7 نماد در مدتی کوتاه !!! بسیارمهم

 

بازدهی عالی 5 نماد در بازار منفی!!!

 

 

بازدهی فوق العاده 70 ، 50 و 40 درصدی 3 نماد در بازار تماماًً منفی !!! تبریک

 

بازدهی عالی 9 نماد در مدتی بسیار کوتاه!!!

 

 

بازدهی عالی 2 نماد در بازار منفی !!!

بازدهی مناسب سبد 2 هفته ای که گذشت

بازدهی عالی 5 نماد در بازار منفی!!!

 

بازدهی عالی 2 نماد!!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 13 نماد!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 9 نماد در مدتی کوتاه !!! تبریک

بازدهی بسیار عالی 5 نماد !!!

بازدهی بسیار عالی سبد هفته گذشته!!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار تماماً منفی!!!

بازدهی مناسب هفته گذشته !!!

 

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته