پنج شنبه, 30 دی 1395

بازدهی مناسب سبد 2 هفته ای که گذشت

بازدهی عالی 5 نماد در بازار منفی!!!

 

بازدهی عالی 2 نماد!!!

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 13 نماد!!! تبریک به کاربران سایت سهم1001

بازدهی فوق العاده و بسیار عالی 9 نماد در مدتی کوتاه !!! تبریک

بازدهی بسیار عالی 5 نماد !!!

بازدهی بسیار عالی سبد هفته گذشته!!!

بازدهی فوق العاده 5 نماد در بازار تماماً منفی!!!

بازدهی مناسب هفته گذشته !!!

 

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

 

بازدهی عالی 3 نماد در بازار منفی

بازدهی عالی 6 نماد در بازار منفی!!!

بازدهی فوق العاده چند نماد در بازار مثبت و منفی !!! تبریک به کاربران سهم1001

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

مجموع بازدهی بیش از 90 درصدی 2 نماد در 3هفته و در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

بازدهی بسیار عالی 10 نماد در بازار منفی 2 هفته گذشته!!!

بازدهی فوق العاده 10 نماد !!! لذت ببرید

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 11 نماد!!!