پنج شنبه, 10 فروردين 1396

بازدهی بسیار عالی 10 نماد در بازار منفی 2 هفته گذشته!!!

بازدهی فوق العاده 10 نماد !!! لذت ببرید

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 11 نماد!!!

بازدهی فوق العاده سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 8 نماد در بازار مثبت و منفی

 

بازدهی فوق العاده 16 نماد در یک قاب!!!لذت ببرید

بازدهی فوق العاده سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 12 نماد در مدتی بسیار کوتاه لذت ببرید...

بازدهی فوق العاده 4 نماد در 2 هفته

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه!!!

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 9 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی بسیار عالی 6 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی عالی سبد هفته گذشته در 4 روز

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته در 1 هفته

 

مجموع بازدهی 73 درصدی 4 نماد در مدتی کوتاه!!!

بازدهی فوق العاده 3 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 6 نماد در مدتی کوتاه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 8 نماد در 2هفته

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.