نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

 

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.