چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی عالی 3 نماد در بازار منفی

بازدهی عالی 6 نماد در بازار منفی!!!

بازدهی فوق العاده چند نماد در بازار مثبت و منفی !!! تبریک به کاربران سهم1001

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

مجموع بازدهی بیش از 90 درصدی 2 نماد در 3هفته و در بازار منفی تبریک به کاربران سایت سهم1001

 

بازدهی بسیار عالی 10 نماد در بازار منفی 2 هفته گذشته!!!

بازدهی فوق العاده 10 نماد !!! لذت ببرید

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 11 نماد!!!

بازدهی فوق العاده سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 8 نماد در بازار مثبت و منفی

 

بازدهی فوق العاده 16 نماد در یک قاب!!!لذت ببرید

بازدهی فوق العاده سبد هفته گذشته

بازدهی بسیار عالی 12 نماد در مدتی بسیار کوتاه لذت ببرید...

بازدهی فوق العاده 4 نماد در 2 هفته

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه!!!

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 9 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی بسیار عالی 6 نماد در مدتی کوتاه

 

بازدهی عالی سبد هفته گذشته در 4 روز

بازدهی بسیار عالی 4 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.