چهارشنبه, 25 مرداد 1396

بازدهی مناسب سبد هفته گذشته در 1 هفته

 

مجموع بازدهی 73 درصدی 4 نماد در مدتی کوتاه!!!

بازدهی فوق العاده 3 نماد در مدتی کوتاه

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 6 نماد در مدتی کوتاه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 8 نماد در 2هفته

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 4 نماد در کمتر از 1 ماه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 6 نماد

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت

بازدهی عالی 2 نماد در یک هفته

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 8 نماد در مدتی کوتاه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 3 نماد در بازار تماماً منفی!!! تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی مناسب سبد 2 هفته اخیر (هر 2 سبد همچنان توان رشد بیشتر را دارند)

بازدهی 43 درصدی و 20 درصدی 2 نماد در بازار تماماً منفی تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی 32 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 3 نماد در مدتی کوتاه و در بازار منفی

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 2 نماد در بازار منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 3 نماد در 8 روز و در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 4 نماد در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 3 نماد در یکماه و در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی