پنج شنبه, 10 فروردين 1396

بازدهی عالی 4 نماد در کمتر از 1 ماه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 6 نماد

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی سبد هفته ای که گذشت

بازدهی عالی 2 نماد در یک هفته

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 8 نماد در مدتی کوتاه

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 3 نماد در بازار تماماً منفی!!! تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی مناسب سبد 2 هفته اخیر (هر 2 سبد همچنان توان رشد بیشتر را دارند)

بازدهی 43 درصدی و 20 درصدی 2 نماد در بازار تماماً منفی تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی 32 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی تبریک

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 3 نماد در مدتی کوتاه و در بازار منفی

 

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 2 نماد در بازار منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی فوق العاده 3 نماد در 8 روز و در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 4 نماد در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 3 نماد در یکماه و در بازار تماماً منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی مناسب سبد هفته در بازار منفی

بازدهی مناسب 3 نماد در بازار منفی

نمادهایی که به بازدهی  رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود.

بازدهی عالی 2 نماد در 2 هفته و در بازار منفی

بازدهی مناسب یک نماد در بازار تماماً منفی

بازدهی 60 درصدی یک نماد در بازار تماماً منفی!!!

بازدهی یک نماد ساختمانی که تاکید زیاد داشتیم!