برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

کتوکا 11 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 22 درصد بازدهی داشت.

خپارس 5 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20درصد بازدهی داشته است.

خکاوه  4 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

کترام 23 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

فلوله 10 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داسته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در بازار منفی بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

کطبس 13 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

کماسه 22 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

چافست 4 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز در بازار منفی در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

مفاخر 12 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

دانا 8 فروردین سیگنال خرید شد و در بازار منفی 70 درصد بازدهی داشته است.

ودی 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

شگل 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

کگاز 28 دی و 14 شهریور سال قبل سیگنال خرید شد و تا به امروز 180 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

غالبر 30 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.