برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

کترام 27 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 19 درصد بازدهی داشته است.

مرقام 18 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

قنیشا 18 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

مفاخر 12 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کتوکا 11 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 22 درصد بازدهی داشت.

ختوقا 12 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

پسهند 15 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشته است.

بشهاب 31 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

ذوب 30 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 25 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 9 درصد بازدهی داشته است.

دانا 8 فروردین سیگنال خرید شد و در بازار منفی بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

ودی 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

خزر 19 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

ولغدر 21 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

شمواد 14 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در بازار منفی بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

وملت 25 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 8 درصد بازدهی داشته است.

چافست 4 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز در بازار منفی در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

کپرور 4 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

شگل 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

غالبر 30 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 24 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.