برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 نمادهایی که به بازدهی مناسب رسیده باشند در بخش بازدهی سیگنالها قرار داده میشود. 

مرقام 5 تیر و 16 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 32 درصد بازدهی داشته است.

مداران 31 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 11 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 23 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 13 درصد بازدهی داشته است.

شپاکسا 1تیر و 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

کروی 16 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 17 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 19 درصد بازدهی داشت.

لابسا 22 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

تایرا 25 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

ثتران 18 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

ثغرب 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در طول مسیر چندین بار دیگر معرفی شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

وملت 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

کگاز 28 دی و 14 شهریور سال قبل سیگنال خرید شد و در طول مسیر در سالجاری مجدد معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

خپارس 5 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 13 درصد بازدهی داشت.

ورنا 8 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 19 درصد بازدهی داشت.

خکاوه 25 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

خریخت 3 ماه قبل سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

بترانس 1 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

ونفت 28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

کپرور 3 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 70 درصد بازدهی داشته است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.