برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

ددام 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

پتایر 3 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 8 درصد بازدهی داشته است.

وهور 12 تیر بصورت آزاد برای همه عزیزان معرفی و سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

شکربن 19 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

زنگان 21 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت . 

لابسا 26 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

خزامیا 30 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

تکشا 26 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 26 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

وخارزم 26 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

چکارن 20 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

مداران اوایل تیر و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که تا به امروز بیش از 20 درصد بازدهی داشته است. 

مرقام 5 تیر و 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است. 

بکام 20 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

چافست 27 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.  

غمارگ 19 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

شمواد اواخر خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت. 

تایرا 8 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت. 

بترانس 1 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

شاوان 2 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

شبندر 2 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

آ س پ 5 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 12 درصد بازدهی داشته است.

وملت 19 تیر 12 تیر و 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کاذر خرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 14 تیر و 31 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

شدوص 22 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

غشاذر 8 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

کروی 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

کطبس 24 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین طی چند ماه اخیر چندین با با دید بلند مدت سیگنال خرید شد هاست که تا به اینجا 50 درصد بازدهی داشته است.

کپرور 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

کبافق 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در طول مسیر چندین بار دیگر معرفی شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشت.

کگاز 28 دی و 14 شهریور سال قبل سیگنال خرید شد و در طول مسیر در سالجاری مجدد معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

خزر چند ماه قبل سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.