برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

آکنتور 17 مردا سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

کبافق 28 تیر و 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در حالت اول 25 درصد و حالت دوم 100 درصد بازدهی داشته است.

 

ددام 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است. 

 

ودی 17 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

قاسم 11 مرداد و 14 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

شکلر 16 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

شفارس 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

پاسا 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

غشاذر 6 مرداد و 8 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد. 

حریل 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته است.

دبالک 10 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 14 درصد بازدهی داشته است.

ومعادن 11 مرداد و 12 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

غشان 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

سشرق 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 13 درصد بازدهی داشت.

آسیا 4 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

وهور 12 تیر بصورت آزاد برای همه عزیزان معرفی و سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

 ولغدر 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه  12 درصد بازدهی داشته است.

 مداران اوایل تیر و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که تا به امروز در حدود 40 درصد بازدهی داشته است. 

مرقام 5 تیر و 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشته است. 

شاوان 2 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

شبندر 2 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

شتران 2 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

کروی 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت.

کطبس 24 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشته است.

شدوص 22 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

 کاذر خرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کپرور 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین طی چند ماه اخیر چندین با با دید بلند مدت سیگنال خرید شده است که تا به اینجا 70 درصد بازدهی داشته است.

کگاز 28 دی و 14 شهریور سال قبل سیگنال خرید شد و در طول مسیر در سالجاری مجدد معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

واتی 14 فروردین سیگنال خرید شد و در طول مسیر چندین بار دیگر معرفی شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشت.

 بترانس 1 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

چافست 27 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.  

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.