برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

خکمک 2 مرداد و 27 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 55 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

بکام 20 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

میهن 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

وملت 16 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

لابسا 30 مرداد و 22 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 20 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

تکمبا چند قبل سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است.

قثابت 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

بالاس 23 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

ثپردیس 25 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

حپترو 23 مرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

پاسا 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

مداران اوایل تیر و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که تا به امروز در حدود 75 درصد بازدهی داشته است. 

مرقام 5 تیر و 16 خرداد و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

زنگان 21 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

کروی 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت.

کاذر خرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کپرور 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

کطبس 24 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین طی چند ماه اخیر چندین با با دید بلند مدت سیگنال خرید شده است که تا به اینجا 70 درصد بازدهی داشته است.

کبافق 28 تیر و 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در حالت اول 25 درصد و حالت دوم 100 درصد بازدهی داشته است.

مفاخر 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

ثنوسا 7 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

حریل 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

وتوصا 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

غشاذر 6 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

وهور 12 تیر بصورت آزاد برای همه عزیزان معرفی و سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

غشان 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

دبالک 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 بازدهی داشته است. 

کتوکا 11 و 20 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشته است.

غمینو 23 فروردین سیگنال خرید شد و درر مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشت.

شپترو 19 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشته است.

شدوص 22 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.