برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

غپاک 3مهر و 12 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 40 درصد بازدهی داشته است.

وبهمن 6 مهر سیگنال هخرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

خزامیا 4 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است.

شکلر 3 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته است.

خساپا 6 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

ثنوسا 7 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

چکاپا 29 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 24 شهریور و 23 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

ثپردیس 24 شهریور و 25 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

سمگا 20 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کفرا 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کفپارس 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشت.

سپاها 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

فولای 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشت.

کترام 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

کسرا 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت.

غمارگ 13شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است.

غالبر 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

لسرما 28 شهریور و 3 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

زنگان 21 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 160 درصد بازدهی داشته است.

قثابت 8 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 30 درصد بازدهی داشته است.

لپارس 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

وهور 20 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

غفارس 19 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

شلیا 25 مرداد سیگنال خرید شد و تا به اینجا در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 13 شهریور سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داست.

وملت 16 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

 مفاخر 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

مداران اوایل تیر و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که در حدود 75 درصد بازدهی داشته است. 

رکیش 26 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 35 درصد بازدهی داشته است.

میهن 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

پاسا 7 شهریور سیگنال خرید شد و بی شاز 30 درصد بازدهی داشت.

پتایر 16 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 45 درصد بازدهی داشت.

کپرور 4 ماه قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

کطبس 24 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 120 درصد بازدهی داشته است.

چافست 27 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.  

حریل 10 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

چکارن تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 11 مرداد و 14 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است. 

حسینا 1 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

حپترو 23 مرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

 

کروی 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت. 

 

لبوتان 31 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

کاذر خرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است. 

تایرا 8 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کتوکا 11 و 20 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشته است.

خکمک 2 مرداد و 27 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشت. 

لابسا 30 مرداد و 22 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.