برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

  

شفن 1 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

شنفت 24 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

بیمه ما 3آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت. 

ثتران 17 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

آسیا 3آبان و 17 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

وملت از زمان سیگنال خرید بیشاز 15 درصد در مدتی کوتاه بازدهی داشته است.

حریل 17مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت. 

شکلر 3آبان و 3مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

لسرما 3 مهر سیگنال خرید شد و در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

سپاها 12 و 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.  

غمینو 1 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

حخزر 26مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

وپارس 2آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15درصد بازدهی داشته است.

ولبهمن 1 آبان و 18 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

ولملت 1آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

شاوان 820 و 1000 تومان سیگنال خرید شدند و از زمان معرفی تا به امروز در حدود 80 درصد بازدهی داشته است.

وبهمن 6مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

غمارگ 1آبان ، 7مهر و 13شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

بشهاب 27 مهرسیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کرماشا 25 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

فولاژ 17 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

فولای 17 مهر و 27 شهریور سیگنال خریدشد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت.

تکشا 12 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20درصد بازدهی داشته است.

تکمبا از زمان سیگنال خرید بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

گوهران 17 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

ستران 12 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کماسه 13 مهر سیگنال خری شد و  در  مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کروی از 140 تومان سیگنال خرید شد که بیش از 140 درصد بازدهی داشته است.

کبافق از زمان سیگنال خرید در سایت سهم1001 بیش از 260 درصد بازدهی داشته است.

ومعادن از زمان سیگنال خرید بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

کمنگنز 7 شهریور سیگنال خرید شد و بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کطبس از 160 تومان سیگنال خرید شد که بیش از 160 درصد بازدهی داشت.

کپرور از زمان سیگنال خرید بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

شفارس 26مهر 7مهر و 16 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 34 درصد بازدهی داشته است.

البرز 3آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشت.

غپاک 3مهر و 12 شهریور سیگنال خرید شد و بیش از 75 درصد بازدهی داشت.

شلیا 25 مرداد سیگنال خرید شد و تا به اینجا بیش از 170 درصد بازدهی داشته است.

سشرق 12 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

وپترو از زمان معرفی تا به امروز در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

غالبر 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

غبشهر 1آبان و 6 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

غفارس 1آبان و 19 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

بکام 20 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

لپارس 8شهریور سیگنال خریدشد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

تایرا 8 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشت.

لابسا 30 مرداد و 22 خرداد سیگنال خرید شد و بیش از 110 درصد بازدهی داشته است .

ذوب شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

فاسمین از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

زنگان 21 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 130 درصد بازدهی داشت.

پکرمان از زمان سیگنال خرید بی شاز 50 درصد بازدهی داشته است.

پاسا 7 شهریور سیگنال خرید شد و بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

پتایر 16 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 45 درصد بازدهی داشت.

کتوکا 11 و 20 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشت. 

چکاپا 29 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

کفپارس 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

کفرا 23 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25  درصد بازدهی داشت.

کسرا 8 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت و انتظار بازگشایی مناسب را داریم.

شپاکسا 1 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است. 

ثپردیس 24 شهریور و 25 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

ثغرب 24 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 24 شهریور و 23 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 13 شهریور سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داسته است.

ثنوسا 7 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

سیستم 27 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20درصد بازدهی داشت.

مداران اوایل تیر و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که در حدود 70 درصد بازدهی داشته است. 

مفاخر 2 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 26 تیر سیگنال خرید شد و در این مدت حدود 44 درصد بازدهی داشته است.

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.