برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

فاهواز 25دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است.

کسرا 18دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

ثاباد 15دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

شکلر 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 30درصد بازدهی داشته است.

شلعاب 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16درصد بازدهی داشت.

ثنوسا 27 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه حدود 12 درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 18 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه  12 درصد بازدهی داشته است.

کساوه 14دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20درصد بازدهی داشت.

زمگسا 11دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15درصد بازدهی داشته است.

ونفت 11دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

قهکمت 12دی سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

کسعدی 14 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

ولساپا 7دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

وگستر 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

تکشا 12 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشته است.

کماسه 13مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

شلیا 25 مرداد سیگنال خرید شد و تا به اینجا بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.

 فنوال 7دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشت.

کبافق اواخر سال گذشته و 28 تیر سالجاری و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که  تا به امروز بیش از 400درصد بازدهی داشته است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.