برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

فاذر 25دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16درصد بازدهی داشته است.

شفارس 2بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 10درصد بازدهی داشته است.

شکربن 2 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12درصد بازدهی داشت.

شلعاب 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

شپارس 28 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14درصد بازدهی داشت.

 ساراب 28دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشته است.

چکاپا 25دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 12 درصد بازدهی داشته است.

قشیر 20دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20درصد بازدهی داشت.

ساینا دی ماه سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

شکلر 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 30درصد بازدهی داشته است.

میهن 27 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.