برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

کفپارس 4بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

شلعاب 18بهمن و 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

ثعمرا 4بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

فنوال 2بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 27درصد بازدهی داشت.

سبهان 10بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16درصد بازدهی داشته است.

ثشاهد 6بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12درصد بازدهی داشته است.

لپارس 12بهمن و 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 15 درصد بازدهی داشت.

ثاباد 6بهمن و 15 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

قثابت 27دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

حتوکا 9آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

چکارن 26دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15درصد بازدهی داشته است.

توریل 18 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

حپترو 9آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

وبیمه اوایل آذر اعلام خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشت. 

وگستر 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

شلیا 25 مرداد سیگنال خرید شد و تا به اینجا بیش از 400 درصد بازدهی داشته است. 

ساراب 28دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشته است.

شتوکا 28آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

ساینا دی ماه سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است. 

تکشا 12 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.

کبافق اواخر سال گذشته و 28 تیر سالجاری و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که  تا به امروز بیش از 400درصد بازدهی داشته است.

تایرا از تیر سالجاری چندین بار سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

کماسه 13مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.