برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

ونیرو 9بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است.

سمگا 1 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

شلعاب 18بهمن و 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 65 درصد بازدهی داشته است.

شاوان 26 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 16 بازدهی داشته است.

شتران 26 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز در حدود 15 بازدهی داشته است. 

ثامان 23 و 30 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

غشهداب 30 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 16 درصد بازدهی داشته است.

بترانس 2 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 22 درصد بازدهی داشته است.

تلیسه 23بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 18 درصد بازدهی داشته است.

زمگسا بهمن بصورت آزاد برای همه سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25درصد بازدهی داشته است.

کفپارس 4بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت. 

لپارس 12بهمن و 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 15 درصد بازدهی داشت. 

ثفارس 8 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

لبوتان 20 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

وانصار 12 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

ثشاهد 6بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 6بهمن و 15 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

تکنو 25 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16درصد بازدهی داشته است.

واتی 19بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15درصد بازدهی داشته است.

خکار 9بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18درصد بازدهی داشت.

ثعمرا 4بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 25 درصد بازدهی داشته است.

وگستر 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

ساینا دی ماه سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است. 

حپترو 9آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است. 

شتوکا 28آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

حتوکا 9آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

وبیمه اوایل آذر اعلام خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

شلیا 25 مرداد سیگنال خرید شد و تا به اینجا بیش از 400 درصد بازدهی داشته است. 

شاراک 13آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 25 درصد بازدهی داشت.

تکشا 12 مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

کبافق اواخر سال گذشته و 28 تیر سالجاری و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که  تا به امروز بیش از 400درصد بازدهی داشته است.

مرقام 5 تیر و 16 خرداد 20شهریور و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 120 درصد بازدهی داشته است. 

کماسه 13مهر و در طول مسیر بارها در سایت و کانال تاکید به خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.