برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

خصدرا از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشت.

لکما از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 130 درصد بازدهی داشت.

شتولی از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشت.

فاهواز از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشت.

قشکر 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

خمحرکه 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

حتاید 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

وساخت 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

فروس 5 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

ونفت 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

کترام 7 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

بکاب 7 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

خوساز 16 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 6 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

کفرا 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشته است.

وملت 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 33 درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وگستر 24 اسفند و 5دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

چکاوه 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

خاور 6فروردین و 18 اسفند سیگنال خرید شد که 15 درصد بازدهی داشته است.

خبهمن 18 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

خمهر از زمان سیگنال خرید در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

خاذین 18 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

خکار 18 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است. 

خرینگ از زمان سیگنال خرید در حدود 20 درصد بازدهی داشته است. 

خموتور 15 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 33 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 23 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20درصد بازدهی داشته است.

شکربن 23 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20درصد بازدهی داشته است.

زمگسا 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کساوه 14 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

حتوکا 25 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

ولساپا 22 اسفند و 23 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است و همچنان توانایی رشد بیشتر را دارد.

کپشیر 23 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته و همچنان صف خرید دارد.

توریل 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

قثابت 22 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 28 درصد بازدهی داشته است.

شپارس 21 اسفند و 20 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

فنوال 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

شکلر 4 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

مداران 14 اسفند سیگنال خرید شد و تا به امروز 15 درصد بازدهی داشته است.

وگستر 19 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 44 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

کتوکا 2 اسفند سیگنال خرید شدد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

البرز 7اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

غالبر 30 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

ختور از زمان سیگنال خرید بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

قنیشا 30 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

دسانکو 23 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20درصد بازدهی داشته است.

بالبر 24 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

شاوان 26 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 25 بازدهی داشته است.

شتران 26 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشت.

پاسا 23 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز 20 درصد بازدهی داشته است.

شفارس 19 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد 6بهمن و 15 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

ثفارس 8 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.

وبیمه اوایل آذر 95 اعلام خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 90 درصد بازدهی داشته است.

ونیرو 9بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است.

شلعاب 18بهمن و 25 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 65 درصد بازدهی داشته است. 

تکشا 12 مهر 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

تایرا از تیر 95 چندین بار سیگنال خرید شد و  بیش از 80 درصد بازدهی داشته است. 

کبافق اواخر سال 94 و 28 تیر 95 سالجاری و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد که بیش از 400درصد بازدهی داشت.

مرقام 5 تیر و 16 خرداد 20شهریور 95 و چندین بار در طول مسیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 120 درصد بازدهی داشت.

کماسه 13مهر 95 و در طول مسیر بارها در سایت و کانال تاکید به خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 200 درصد بازدهی داشت.

شلیا 25 مرداد 95 سیگنال خرید شد و تا به اینجا بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.  

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.