برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

خکاوه 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

واتی 2اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

دلر 2اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 12 درصد بازدهی داشته است.

چکاپا 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

وپست 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

حتاید 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

ونفت 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 22 درصد بازدهی داشته است.

قشکر 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

لخزر 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

فاذر 14فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35درصد بازدهی داشته است.

کترام 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

قثابت 22 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 87 درصد بازدهی داشته است.

چکاوه 20 فروردین و 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

شیران 23 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

تلیسه 20فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18درصد بازدهی داشته است.

کساوه  14اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کسعدی  7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 7فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

 رتکو 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

مداران 14 اسفند95 سیگنال خرید شد و تا به امروز 74 درصد بازدهی داشته است.

خاذین 18 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 45 درصد بازدهی داشته است.

کنور  16 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30درصد بازدهی داشت.

ثاژن 9فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشته است.

وساپا 16 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

ثفارس 8 بهمن سیگنال خرید شد و تا به امروز در مدتی کوتاه بیش از 70  درصد بازدهی داشته است.

ثباغ 19 فروردین و 21اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

ثامان 9فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

چکارن 21اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

حریل 17 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

حتاید 14فروردین سیگنال خرید شد و در متی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

وملت 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

 سدبیر اواخر سال قبل سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشت.

کتوکا 16 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

غشهداب 8فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

کپشیر 23 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

کهمدا 9فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20درصد بازدهی داشت.

بالاس 18بهمن 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

خموتور 15 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 33 درصد بازدهی داشته است. 

شفارس 19 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشته است.

شپارس 21 اسفند و 20 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشته است.

شکربن 23 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30درصد بازدهی داشته است.

شکلر 4 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

غشاذر 14اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 23 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30درصد بازدهی داشت.

 دسانکو 23بهمن 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30درصد بازدهی داشته است.

ددام 11 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

قصفها 30بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40درصد بازدهی داشت.

غالبر 30 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

زگلدشت 30بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

زمگسا 21 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

شتران 26 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز 40 درصد بازدهی داشته است. 

شاوان 26 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه تا به امروز بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

قنیشا 30 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

لابسا 30بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40درصد بازدهی داشته است.

پاسا اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

بالبر 24بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 90 درصد بازدهی داشته است.

بنیرو 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

بکاب 7اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

خصدرا از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه بیش از 300 درصد بازدهی داشت.

لکما از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه بیش از 300 درصد بازدهی داشت.

شتولی از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 90 درصد بازدهی داشت.

فاهواز از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه 170 درصد بازدهی داشت.

 

  

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.