برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

فولای 23 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

کفرا 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب تقسیم سود مجمع در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته و همچنان صف خرید دارد.

غشهداب 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

شگل 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشت.

خساپا 19 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشت.

تایرا 19 و 23 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 12 درصد بازدهی داشت.

غپاک 7 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

وصنا 9 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

سمگا 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه  40 درصد بازدهی داشت سپس 13 اردیبهشت سیگنال خرید شد و با احتساب تقسیم سود مجمع در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

وملت 4 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

واتی 2اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

حتاید 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشت.

پترول اوایل اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

قشکر 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 55 درصد بازدهی داشت.

قچار 16 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 15 درصد بازدهی داشته و همچنان صف خرید دارد.

قنیشا اوایل فروردین و 30 بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

چکاپا 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشت.

چکارن 21اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بی شاز 85 درصد بازدهی داشته است.

قصفها 30بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت.

قهکمت 14 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشت.

قثابت 22 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 87 درصد بازدهی داشته است. 

بالبر 24بهمن95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشت.

بکاب 7اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 120 درصد بازدهی  داشت. 

بنیرو 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشت.

خموتور 15 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 55 درصد بازدهی داشته است.  

 دلر 2اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

شیران 23 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

رتکو 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

فروس 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

فنوال 21 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشت.

پکرمان 21 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

وساپا 16 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

وپست 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشت.

بالاس 18بهمن 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

سدبیر اواخر سال 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است.

 ولغدر از زمان سیگنال خرید در مدتی کوتاه در حدوده 40 درصد بازدهی داشته است.

حسیر 19 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 15 درصد بازدهی داشته است.

ثفارس 8 بهمن 95 سیگنال خرید شد و بیش از 70  درصد بازدهی داشته است.

ثامان 9فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است. 

ثاباد 19 فروردین سالجاری و  6بهمن و 15 دی  95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

حریل 17 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است. 

ولساپا 22 اسفند و 23 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است. 

وگستر 19 بهمن 95 سیگنال خرید شد و تا به امروز 55 درصد بازدهی داشته است.

لسرما 3مهر 95 و در طول مسیر چندین بار سیگنال خرید شد که تا به امروز 130 درصد بازدهی داشته است. 

وبیمه اوایل آذر 95 اعلام خرید شد و در طول مسیر چندین بار معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است.

 

 

 

 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.