برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

کاذر 11 و 18 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت. این نماد همچنان توان رشد را دارد

رکیش 31 , 12 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز با احتساب سود مجمع در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

فملی 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 18 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید سنگین دارد.

سشرق 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کلوند 14 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.

فخوز 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشته است.

شپاکسا 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

ارفع 29خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 45 درصد بازدهی داشت.

شفارس 3 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشت.

دبالک 13 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 27 درصد بازدهی داشت.

پخش 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

فنوال 3 تیر 96 و 21 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشته است. 

فاسمین 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است. 

فسرب 28 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است. 

فروس 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

وتوکا 17 تیر و 31 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

پاسا 12 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کروی 19 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

 شپاس 11 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشته است.

شکربن 24 و 9 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشت.

کسرام 10 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

ثشاهد 10 تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

توریل 26 تیر و 28 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

کتوکا 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

سمگا 31 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 25 درصد بازدهی داشت.

غمارگ 11 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

حپارسا 21تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

حسیر 23 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشت.

ولملت 24 تیر و 16 خرداد سیگنال خرید شد که در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

البرز 18 تیر و 28 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 14 درصد بازدهی داشته است.

قشیر 12 و 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

وساخت 27 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 35 درصد بازدهی داشته است.

خمحرکه اوایل خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 45 درصد بازدهی داشت.

خموتور 30 اردیبهشت 96 و 15 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 150 درصد بازدهی داشته است.  

 لابسا 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 15 درصد بازدهی داشت.

لبوتان 24تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 15 درصد بازدهی داشت.

سیگنال فولادمبارکه در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

ثاباد طی 6 ماه اخیر بارها سیگنال سهم اعلام شد که تا به امروز در حدود 120 درصد بازدهی داشته است.

ثامان اواخر خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز 30 درصد بازدهی داشته است.

کهمدا 6 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

قچار 16 اردیبهشت سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

حتاید 14 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

سیگنال واتی در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

کفرا 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد با احتساب تقسیم سود مجمع در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

 وبیمه اوایل آذر 95 اعلام خرید شد و در طول مسیر چندین بار معرفی شد و تا به امروز بیش از 200 درصد بازدهی داشته است. 

غشهداب 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

شکلر 4 اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

کترام 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 200 درصد بازدهی داشته است. 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.