برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

  

خاذین 3شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است. 

تکنار 10 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشته است. 

مداران 1شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 12 درصد بازدهی داشته و همچنان صف خرید دارد.

ومعادن 29 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

خزر 28 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 16 درصد بازدهی داشته و همچنان صف خرید میباشد.

ذوب 19 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

کمنگنز 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است.

کروی 19 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

کاذر 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

خشرق 6 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

شبریز 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 40 درصد بازدهی داشت. 

خموتور 30 اردیبهشت 96 و 15 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 300 درصد بازدهی داشته است.  

خکار 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

تکمبا 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

شپارس 31 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 18 درصد بازدهی داشت.

خرینگ 3 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 31 , 12 خرداد سیگنال خرید شد با احتساب سود مجمع در حدود 50 درصد بازدهی داشته است.

کلوند 14 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 45 درصد بازدهی داشته است.

فملی 21 مرداد و 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است.

کفپارس 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

فولاژ 15 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 17 درصد بازدهی داشته است.

فزرین 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.

فسرب 28 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.  

فخوز 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است. 

فنوال 3 تیر 96 و 21 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشت.

ارفع 29خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 70 درصد بازدهی داشت. 

فاسمین 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است. 

فولاد مبارکه در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت. 

ولملت 17 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 12 درصد بازدهی داشت.

سیگنال واتی در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

پترول 31 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

غشاذر 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16درصد بازدهی داشته است.

شکربن 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 12 درصد بازدهی داشته است.

وهور 21 مرداد سیگنال خرید شو در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشته است.

شفارس 3 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشت.

شاراک 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

 کفرا 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد با احتساب تقسیم سود مجمع در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشته و همچنان توان رشد بیشتر را دارد. 

غشهداب 8 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت. 

فروس 5 فروردین سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 80 درصد بازدهی داشته است.

فایرا مهر 94 سیگنال خرید شد و بعد از 2 سال توقف بعد بازگشایی تا به امروز در حدود 250 درصد بازدهی داشته است.

کترام 7اسفند95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 330 درصد بازدهی داشت. 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.