برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

غشاذر 14 شهریور و 21مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 58 درصد بازدهی داشته است.

وخارزم 26شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

قشیر 25شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

پاسا 25شهریور و 15 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه درحدود 25 درصد بازدهی داشت.

قاسم 19شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 19درصد بازدهی داشت.

اپرداز 19شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

خکمک 28مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 60 درصد بازدهی داشت.

خموتور 30 اردیبهشت 96 و 15 اسفند 95 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 300 درصد بازدهی داشت. 

لبوتان اواسط شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15درصد بازدهی داشت.

ایران خودرو 11 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدوده 20 درصد بازدهی داشت.

خاور 6شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

خمحور از زمان سیگنال خرید بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.

خرینگ از زمان سیگنال خرید در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

خزر 28 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

خوساز 4شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.  

غپاک 11شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت.

زگلدشت 8شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کطبس 19شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

ومعادن 29 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

پاسا 15 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

تکمبا 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهید داشت. 

کمنگنز 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 80 درصد بازدهی داشته است.

چکاپا 20شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازداهی داشت.

کفرا 24 اردیبهشت سیگنال خرید شد با احتساب تقسیم سود مجمع در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشت.

کروی 19 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع در حدود 60 درصد بازدهی داشته است.

 شبریز 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 50 درصد بازدهی داشت. 

 پتایر 19شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 15 درصد بازدهی داشت.

فزرین 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است. 

فملی 21 مرداد و 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشته است. 

فاسمین 3 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشته است.  

فولاد مبارکه در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.  

ذوب 19 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است. 

فخوز 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.  

توریل 21شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 10 درصد بازدهی داشته است.

وصنا 29مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 28 درصد بازدهی داشت.

شپارس 5شهریور و 29مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 30 درصد بازدهی داشته است.

شاراک 29 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشته است.

پترول 31 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

رکیش 31 , 12 خرداد سیگنال خرید شد و با احتساب سود مجمع در حدود 50 درصد بازدهی داشت. 

فایرامهر94 باتاکیدفراوان سیگنال خریددادیم.اما سهم 2سال متوقف بودو خیلی عزیزان از ماناراحت بودند.اماخدا راشکر شرمنده نشدیم وسهم درمجموع بیش از %450 درصدسود تقدیم کاربران سهم1001 کرد.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.