برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

بکام 22 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 20 درصد بازدهی داشت.

شتوکا 26 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت و همچنان توان رشد بیشتر را دارد.

اپرداز 30 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 11 درصد بازدهی داشته است.

لبوتان 8 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

ولساپا 12 دی و 26 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

وساخت 8 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 12 درصد بازدهی داشته است.

فنوال 18 آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز 45 درصد بازدهی داشته است.

فسرب 19مهر سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است.

پلوله 25 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشت. 

ثفارس 10 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

وبشهر 25 دی و  15 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

البرز 22 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 13 درصد بازدهی داشت. 

2 نماد وتوسم و وبانک که با دید بلند مدت سیگنال خرید دادیم به ترتیب 50 و 30 درصد بازدهی داشته اند.

شیران 10 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

کفرا از زمان سیگنال خرید تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

تمحرکه 3آذر سیگنال خرید شد و د مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

پارسان 14آذر و 11 شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 50 درصد بازدهی داشته است.

تاپیکو 14 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 29 مهر و 21 شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشته است. 

شاراک 29 خرداد سیگنال خرید شد و  بیش از 50 درصد بازدهی داشته است.

کرماشا  از زمان سیگنال خرید در حدود 50 درصد بازدهی داشته است. 

خراسان  از زمان سیگنال خرید در حدود 60 درصد بازدهی داشته است. 

شکربن 30 مهر و 21 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است.

پاکشو 9 مهر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

قشیر 25شهریور سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 30 درصد بازدهی داشته است.  

قثابت 22 اسفند95 سیگنال خرید شد و تا به امروز 190 درصد بازدهی داشته است.

کطبس 19شهریور سیگنال خرید شد و تا به امروز 35 درصد بازدهی داشته است.

کروی 19 تیر و 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه با احتساب سود مجمع بیش از 100 درصد بازدهی داشته است. 

فزرین 27 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است.  

فملی 21 مرداد و 17 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

فاسمین  20 خرداد و 3 تیر  سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است.

ومعادن 29 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 50 درصد بازدهی داشته است. 

کچاد 5آذر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 40 درصد بازدهی داشته است.

کمنگنز 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 200 درصد بازدهی داشته است. 

شاوان 6 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 25 درصد بازدهی داشت.

شبریز 16 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 90 درصد بازدهی داشته است.

فخوز 20 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشته است.   

فروس 5 فروردین سیگنال خرید شد و  100 درصد بازدهی داشته است.

 ارفع 29خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 110 درصد بازدهی داشت.  

تایرا 9 مهر سیگنال خرید شد و 30 درصد بازدهی داشته است.  

فولاد مبارکه 9 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 140 درصد بازدهی داشته است.

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.