برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

وتوکا 4 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 17 درصد بازدهی داشته است و همچنان صف خرید دارد.

وبصادر 25 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشته است.

ثنوسا 20 بهمن و 15 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

خکاوه 11 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 85 درصد بازدهی داشت.

شپارس 4بهمن و 17 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشت. 

خاور 22 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 30 درصد بازدهی داشت.

خکار 31 شهریور سیگنال خرید شد تا به امروز 120 درصد بازدهی داشته است.

خرینگ از زمان سیگنال خرید بیش از 120 درصد بازدهی داشت.

خاذین 18 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 40 درصد بازدهی داشت.

غپاک 8اسفند و 1بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت. 

وساخت 13 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 16 درصد بازدهی داشت.

ختوقا 7آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 70 درصد بازدهی داشت.

خمهر 7 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 60 درصد بازدهی داشت.

خوساز 25 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 80 درصد بازدهی داشت.

خمحرکه 10 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 20 درصد بازدهی داشت.

خشرق 6 مرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه د حدود 150 درصد بازدهی داشت.

خکمک از زمان سیگنال خرید بیش از 30 درصد بازدهی داشت.

ثتران 20 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 درصد بازدهی داشت.

حتوکا 29 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 40 درصد بازدهی داشت.

حسینا 29 آبان سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 دصد بازدهی داشت.

ولغدر 20 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

وساپا 30 و 13 بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشته است.

کفرا از زمان سیگنال خرید تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است.

قاسم 3بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

شاراک 29 خرداد سیگنال خرید شد و  بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

شپترو 27 بهمن و 14 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 20 درصد بازدهی داشت.

غالبر 13بهمن سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 15 دصد بازدهی داشت.

غشاذر 24 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 35 درصد بازدهی داشته است.

 شنفت 12 اردیبهشت سیگنال خرید شد و 100 درصد بازدهی داشت.

چکاوه 12 اسفند سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 14 درصد بازدهی داشت.

لبوتان 8 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 60 درصد بازدهی داشته است.

 بالبر 29 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 25 درصد بازدهی داشت.

خزامیا 25 آذر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 30 درصد بازدهی داشت.

لبوتان 8 دی سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 50 درصد بازدهی داشته است. 

کمنگنز 24 تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 300 درصد بازدهی داشته است. 

 

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.