برای اینکه بتوانید مطالب ویژه را بخوانید ابتدا باید ثبت نام کنید و سپس عضو ویژه شوید.

برای ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

وساپا 17اردیبهشت سیگنال خرید شد  و تا به امروز 120 درصد بازدهی داشته است. 

وتوسم 7شهریور و 1تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است. 

کسرا 26 خرداد سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 100 درصد بازدهی داشته است. 

ومعادن 29 مرداد 96 سیگنال خرید شد و در طول مسیر بارها معرفی شد و تا به امروز 230 درصد بازدهی داشته است.

کچاد 5 آذر 96 و 23شهریور 97 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 230 دصد بازدهی داشته است.

کگل تیر 96 سیگنال خرید شد و  300 درصد بازدهی داشته است.

کروی 19 تیر 96 سیگنال خرید شد و در حدود 180 درصد بازدهی داشته است.

کمنگنز 24 خرداد 96 سیگنال خرید شد و بیش از 300 درصد بازدهی داشت.

کنور 16 فروردین 96 سیگنال خرید شد و 160 درصد بازدهی داشته است.

کهمدا 15تیر سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه در حدود 140 درصد بازدهی داشته است. 

کفپارس 8بهمن 96 سیگنال خرید شد و در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

واتی 26 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 70 درصد بازدهی داشته است. 

وبصادر 1تیر 97 و 25 اسفند 96 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه 110 درصد بازدهی داشته است. 

غشاذر 24 آذر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 100 درصد بازدهی داشته است.

ثشاهد 28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 60 درصد بازدهی داشته است. 

فن آوا 11خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 100 درصد بازدهی داشته است. 

رتاپ 28 اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 50 درصد بازدهی داشته است. 

ولساپا 26 مرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 50 درصد بازدهی داشته است. 

ولغدر 21اردیبهشت سیگنال خرید شد و تا به امروز 70 درصد بازدهی داشته است.

 ثعمرا 17 فروردین سیگنال خرید شد و تا به امروز 85 درصد بازدهی داشته است. 

سهگمت 8دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است. 

ثپردیس 8دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 100 درصد بازدهی داشته است. 

حپارسا 17 اردیبهشت و 21 خرداد سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 120 درصد بازدهی داشته است. 

حتوکا 29دی 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 80 درصد بازدهی داشته است. 

حریل 21مرداد و 31تیر سیگنال خرید شد و تا به امروز در حدود 50 درصد بازدهی داشته است. 

شکربن 30 مهر 96 سیگنال خرید شد و بیش از 250 درصد بازدهی داشته است. 

خراسان 25تیر 96 سیگنال خرید شد و 170 درصد بازدهی داشته است. 

کرماشا 25تیر 96 سیگنال خرید شد و 190 درصد بازدهی داشته است. 

فنوال 18 آذر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 140 درصد بازدهی داشته است.

وپترو 29 مهر و 21 شهریور 96 سیگنال خرید شد و 130 درصد بازدهی داشته است. 

شاوان 26 بهمن 95 سیگنال خرید شد و تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است.

شتران 26 بهمن 95 سیگنال خرید شد و تا به امروز 260 درصد بازدهی داشته است.

فسرب 19مهر 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 200 درصد بازدهی داشته است. 

شنفت 12 اردیبهشت 96 سیگنال خرید شد و 120 درصد بازدهی داشته است.

فخوز 20 خرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 240 درصد بازدهی داشته است.   

فملی مرداد 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 170 درصد بازدهی داشته است.

 ارفع 29خرداد 96 سیگنال خرید شد و در مدتی کوتاه بیش از 250 درصد بازدهی داشت.  

کطبس 19 شهریور 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز 180 درصد بازدهی داشته است.

فایرامهر94 باتاکیدفراوان سیگنال خریددادیم.اما سهم 2سال متوقف بودو خیلی عزیزان از ماناراحت بودند.اماخدا راشکر شرمنده نشدیم وسهم درمجموع بیش از %600 درصدسود تقدیم کاربران سهم1001 کرد. 

شفن 1 آبان 95 سیگنال خرید شد و بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.

فروس 5 فروردین 96 سیگنال خرید شد و تا به امروز بیش از 400 درصد بازدهی داشته است.

شما اجازه ارسال نظر در این بخش را ندارید. ابتدا می بایست ثبت نام کنید.