چهارشنبه, 25 مرداد 1396

این 2 نماد از این محدوده میتوانند رشد عالی را تجربه کنند !!! بسیارمهم

حپترو و هدف کوتاه مدت سهم

 

تحلیل روند حرکتی شفارس و اهداف پیش رو

 

2نماد ارزشمند از 2 گروه متفاوت مناسب خرید !!! بسیارمهم

این نماد توان رشد فوق العاده را دارد !!! بسیارمهم

فولاژ و یک اخطار

 

رسیدن ونفت به باند حمایت و هدف اصلی

 

محدوده جذاب خرید 2 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

2نماد ساختمانی در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

روند مداران و نقطه بازگشتی سهم

 

محدوده اصلاحی رتاپ تا کجا ؟!

 

این 2 نماد همچنان ارزشمند و مناسب خرید میباشند !!! بسیارمهم

نمادی که در مدتی کوتاه 40درصد بازدهی داشت مجدد به محدوده خرید نزدیک شده است !!! بسیارمهم

تحلیل روند تمحرکه و هدف اصلاحی

 

تحلیل روند شبریز و هدف صعودی کوتاه مدت

 

چند نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

این 2نماد ارزشمند مجدد به محدوده خرید نزدیک شده اند !!! بسیارمهم

تحلیل روند کطبس و هدف رشد

 

تحلیل روند فملی و هدف بازگشتی سهم

 

2نماد ارزشمند از این گروه پرطرفدار!!! بسیارمهم