چهارشنبه, 09 فروردين 1396

چند نماد بسیارارزشمند مناسب خرید و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح ثعمرا

 

تحلیل روند غپاک و هدف های صعودی و نزولی سهم

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند در گروه غذایی !!!

تحلیل روند زنگان و هدف کوتاه مدت

 

تحلیل روند شپترو و هدف پیش رو

 

یادآوری تحلیل 6 نماد بسیار ارزشمند و عالی با بنیادی مناسب مناسب خرید !!! بسیارمهم

4نماد بسیارعالی و ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

روند ختوقا و هدف پیش رو

 

تحلیل روند تکشا و هدف کوتاه مدت

 

2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

یادآوری تحلیل چندنماد ارزشمند گروه خودرویی !!! بسیارمهم

تحلیل روند لابسا و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند شاخص کل و هدف کنونی

 

تحلیل بسیارمهم 5 نماد ارزشمند مناسب خرید!!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

تحلیل روند خمهر و هدف کوتاه مدت

 

تحلیل روند خزامیا و هدف پیش رو

 

از این نماد مجدد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

به روز رسانی تحلیل نمادی ارزشمند با بنیادی بسیارعالی !!! بسیارمهم