دوشنبه, 30 مرداد 1396

محدوده رشد و اصلاح وساخت

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند در بازار پایه و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند فمراد و الگوی حرکتی سهم

 

محدوده رشد و اصلاح ثرود در کوتاه مدت

 

5 نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

غشهداب تا کجا رشد دارد ؟!!

 

هدف رشد و اصلاح حبندر در کوتاه مدت!

 

یادآوری نمادهای ارزشمند گروه ساختمانی و سیمانی !!! بسیارمهم

این 3 نماد میتوانند بزودی رشد عالی داشته باشند !!! بسیارمهم

 

هدف رشد و اصلاح البرز در کوتاه مدت!

 

تحلیل روند فولاد و هدف پیش رو

 

همچنان تاکید به خرید این نماد فوق العاده ارزشمند باتوانایی رشدعالی را داریم !!! بسیارمهم

این نماد فوق العاده همچنان توان رشد بیشتر را دارد !!! بسیارمهم

تحلیل روند خچرخش و هدف پیش رو

 

هدف رشد و اصلاح مفاخر تا کجا ؟!!

 

این نماد فوق العاده در سالجاری رشد عالی خواهد داشت !!! بسیارمهم

این 2 نماد ارزشمند بزودی میتوانند رشد خود را آغاز کنند !!! بسیارمهم

 

تحلیل روند قنیشا و هدف رشد سهم

 

تحلیل روند شبریز و هدف رشد و اصلاح