چهارشنبه, 09 فروردين 1396

تحلیل روند وبانک و هدف پیش رو

 

یک نماد ارزشمند و بسیارعالی آماده خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2نماد ارزشمند از گروهی خاص و بهترین زمان خرید این 2 نماد !!! بسیارمهم

یک نماد بسیار ارزشمند و بهترین زمان خرید آن !!! بسیارمهم

تحلیل روند شبندر و هدف کوتاه مدت

 

تحلیل روند حرکتی مداران و هدف پیش رو

 

این نماد به 1 شرط میتواند رشد کند !!! بسیارمهم

3نماد پرریسک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل روند ثاخت و هدف نزدیک سهم

 

تحلیل روند تکمبا و هدف حرکتی سهم

 

2نماد بسیار ارزشمند آماده خرید و نوسانگیری !!! بسیارمهم

2نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند کروی و محدوده حرکتی سهم

 

تحلیل روند مبین وهدف های حرکتی سهم

 

5نماد ارزشمند و عالی مناسب خرید !!! بسیارمهم

یادآوری یک نماد ارزشمند با دید میان مدت و بلند مدت !!!بسیارمهم

هدف های پیش روی توریل

 

تحلیل روند غشهداب و محدوده حرکتی سهم

 

سیگنال خرید این نماد با این خبر صادر شده است !!! بسیارمهم

یادآوری چند نماد بسیار ارزشمند و عالی مناسب خرید !!! بسیارمهم