سه شنبه, 28 دی 1395

از این 5 نماد ارزشمند به راحتی نوسان بگیرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی تکمبا و هدف سهم

 

محدوده بازگشتی قاسم و حمایت پیش رو

 

2نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل روند فولاژ و موج صعود کنونی

 

محدوده ی حمایتی این سهم کم حاشیه

 

تحلیل یک نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری و یادآوری نمادهای ارزشمند گروه ساختمانی !!! بسیارمهم

 

2نماد پرریسک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده حرکتی تکنو و یک اخطار

 

تحلیل شکربن و هدف نوسانی سهم

 

3نماد ارزشمند و کم ریسک و بنیادی با دید میان مدت و بلند مدت!!!بسیارمهم

از این 2نماد ارزشمند میتوان حداقل یک نوسان گرفت !!!بسیارمهم

محدوده حمایتی بمپنا و یک الگوی حرکتی

 

تحلیل روند این سهم کم ریسک

 

بهترین زمان خرید 2 نماد حمل و نقلی پرطرفدار!!!بسیارمهم

از این 2 نماد ارزشمند میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل این سهم حاشیه در نزدیک حمایت

 

تحلیل روند کوتاه مدت فاذرو هدف بازگشت

 

این نماد ارزشمند گروه پتروشیمی در این محدوده خریدنی میباشد !!!بسیارمهم

تحلیل نمادهای ارزشمند گروهی خاص !!! بسیارمهم