چهارشنبه, 07 تیر 1396

چند نماد بسیارعالی و ارزشمند و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل تکنیکال غشاذر

 

تحلیل روند این نماد قطعه سازی کم ریسک

 

از این 2 نماد ارزشمند میتوان حداقل یک نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند پلاست و مقاومت پیش رو

 

محدوده رشد و اصلاح خشرق در کجا ؟!

 

این نماد ارزشمند به محدوده جذاب خرید نزدیک شده است و توانایی رشد عالی را دارد !!! بسیارمهم

این نماد بعد از کمی اصلاح قیمتی میتواند رشد خوبی داشته باشد !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح شستان

 

تحلیل روند شپدیس و هدف اصلاحی سهم

 

4نماد ارزشمند و عالی از 3 گروه خاض و محدوده مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

4نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح کابگن

 

تحلیل روند حرکتی حتوکا و هدف اصلاحی سهم

 

2نماد ارزشمند از گروهی خاص مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی کترام و هدف پیش رو

 

محدوده رشد و اصلاح سخوز

 

2نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری !!!بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی شلعاب در مسیر اصلاح