چهارشنبه, 04 اسفند 1395

محدوده حمایتی و هدف اصلی اپرداز در کجاست ..؟!

 

یک نماد خودرویی در منطقه جذاب خرید !!! بسیارمهم

این 2 نماد ارزشمند به این محدوده رسیدند بدون شک میتوان خرید کرد!!! بسیارمهم

محدوده مقاومتی و هدف اصلاحی وگستر

 

تحلیل روند حرکتی شفارس و هدف اصلاحی

 

6 نماد بسیار ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

بهترین زمان خرید این نماد ارزشمند که هر زمان سیگنال خرید شد بازدهی فوق العاده داشته است!!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی و بازگشتی لکما

 

محدوده ی اصلاح و هدف رشد فاهواز

 

تحلیل بسیارمهم 6نماد ارزشمند در گروه ساختمانی!!! بسیارمهم

سهمی کم ریسک و آماده بازگشت

 

ثتران تا کجا ریزش و سپس بازگشت دارد..؟!

 

4نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

3نماد خاص از یک گروه مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده ی اصلاح و رشد قشکر تا کجا..؟!!

 

محدوده ی اصلاح و رشد قشیر تا کجا..؟!!

 

یک نماد بانکی که میتواند راهی متفاوت در پیش گیرد و یک نماد برای نوسانگیری !!! بسیارمهم

4نماد ارزشمند و کم ریسک و بنیادی با دید میان مدت و بلند مدت!!!بسیارمهم

محدوده ایی که ودی حمایت و بازگشت دارد ..؟!

 

محدوده اصلاحی بکام تا کجا ؟!