سه شنبه, 02 خرداد 1396

تحلیل روند پلوله و محدوده بازگشتی سهم

 

محدوده رشد و اصلاح پلاسک

 

3نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده حمایت و بازگشت در فاراک

 

سهمی در آستانه حمایت اصلی

 

3نماد ارزشمند با بنیادی مناسب !!! بسیارمهم

یادآوری چند نماد ارزشمند که بزودی رشد خوبی خواهند داشت !!! بسیارمهم

محدوده اصلاح و سپس رشد در خبهمن

 

تحلیل روند ختراک و هدف های پیش رو

 

چند نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 5نماد ارزشمند و بهترین زمان خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند کوتاه مدت ومیان مدت وساپا

 

محدوده رشد و اصلاح قشکر

 

چند نماد بسیارارزشمند مناسب خرید و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح ثعمرا

 

تحلیل روند غپاک و هدف های صعودی و نزولی سهم

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند در گروه غذایی !!!

تحلیل روند زنگان و هدف کوتاه مدت

 

تحلیل روند شپترو و هدف پیش رو

 

یادآوری تحلیل 6 نماد بسیار ارزشمند و عالی با بنیادی مناسب مناسب خرید !!! بسیارمهم