چهارشنبه, 07 تیر 1396

تحلیل روند حرکتی وبانک و هدف پیش رو

 

خرید این نماد بسیار عالی و ارزشمند را از دست ندهید !!!بسیارمهم

بهترین زمان خرید این 2 نماد خودرویی ارزشمند!!! بسیارمهم

تحلیل روند خصدرا و هدف پیش رو

 

تحلیل روند حرکتی فلوله

 

از این نماد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند این نماد کشتیرانی

 

تحلیل این نماد قطعه سازی در مرز حمایت

 

تحلیل چند نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 3 نماد ارزشمند !!!

تحلیل روند فولاژ و هدف بازگشتی

 

تحلیل روند ولساپا و هدف پیش رو

 

تحلیل بسیارمهم 4نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

 

تحلیل چند نماد ارزشمند و عالی مناسب خرید!!! بسیارمهم

تحلیل روند پتایر و هدف صعودی سهم

 

تحلیل روند شپاکسا و هدف بازگشتی

 

این نماد ارزشمند بعد از کمی اصلاح میتواند یک رشد خوب در پیش داشته باشد!!! بسیارمهم

محدوده رشد در البرز

 

تحلیل روند وملت و هدف میان مدت

 

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند و محدوده خرید مناسب آنها !!!