سه شنبه, 28 دی 1395

محدوده حمایتی حتوکا و هدف بازگشت

 

تحلیل این سهم حمل و نقلی در مسیر اصلاح

 

الگوی اصلاحی در این سهم و هدف ریزش

 

محدوده حرکتی کشرق و هدف پیش رو

 

تحلیل بسیارمهم 2 غول پتروشیمی !!!

از این نماد ارزشمند میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند کوتاه مدت پترول و سطح حمایتی

 

تحلیل روند حرکتی شسینا در کوتاه مدت

 

2 نماد بسیار ارزشمند و کم ریسک مناسب خرید !!! بسیارمهم

2نماد بسیار ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی کتوکا

 

تحلیل روند حرکتی فملی در کوتاه مدت

 

محدوده مناسب خرید چند نماد ارزشمند در گروهی خاص !!! بسیارمهم

4 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی حفاری در کوتاه مدت

 

تحلیل یک سهم غذایی آماده حرکت

 

محدوده مقاومتی دالبر و هدف های سهم

 

تحلیل روند فرآور و محدوده اصلاحی

 

الگوی مهم در این سهم و تداوم روند

 

این سهم لیزینگی را در معاملات امروز تحت نظر داشته باشید + تحلیل بسیار مهم