دوشنبه, 30 مرداد 1396

5 نماد ارزشمند و جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی حفارس تا کجا ؟!

 

تحلیل روند تکمبا و هدف بازگشتی سهم

 

یادآوری 4 نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند این نمادشیمیایی پرطرفدار

 

تحلیل هدف های صعودی قشکر

 

نمادی که 4 ماه پیش سیگنال خریددادیم و 50% درصد بازدهی داشت مجدد به محدوده خرید رسیده است !!! بسیارمهم

یک نماد دارویی ارزشمند باتوانایی تعدیل مثبت !!! بسیارمهم

الگو حرکتی فرآور و هدف پیش روی سهم

 

فاسمین تا کجا رشد دارد ؟!!

 

از این نماد افوق العاده ارزشمند به راحتی نوسان بگیرید !!! بسیارمهم

3 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

 

الگو حرکتی قهکمت و هدف اصلاح سهم

 

محدوده رشد و اصلاح در نماد لازما

 

2نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند ثمسکن و الگوی بازگشتی سهم

 

تحلیل روند حرکتی ثرود و هدف بازگشتی

 

2نماد مناسب نوسانگیری و 2 نماد بنیادی !!! بسیارمهم

چند نماد ارزشمند در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم