چهارشنبه, 09 فروردين 1396

محدوده رشد و الگوی حرکتی هرمز

 

تحلیل روند تمحرکه و هدف رشد و اصلاح

 

این چند نماد عالی و بسیار ارزشمند به محدوده جذاب خرید نزدیک شده اند !!!بسیارمهم

4نماد ارزشمند و محدوده مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی و بازگشتی وتوشه

 

تحلیل روند ثفارس و هدف پیش رو

 

4نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

نمادی که 3هفته قبل سیگنال خرید دادیم و در مدتی کوتاه 40% درصد بازدهی داشت بعد از اصلاح مجدد آماده خرید شده است !!! بسیارمهم

تحلیل روند تکمبا و هدف پیش رو

 

تحلیل روند خشرق و هدف میان مدت سهم

 

6نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

این 2 نماد را میتوان بدون شک خرید کرد !!! بسیارمهم

شکل گیری الگوی مهم در اپرداز

 

حمایت این سهم خودرویی و هدف رشد

 

5نماد ارزشمند و بسیارعالی در محدوده جذاب خرید !!!

این نماد ارزشمند در محدوده ای جذاب برای نوسانگیری میباشد !!! بسیارمهم

تحلیل روند کاذر و محدوده بازگشتی سهم

 

محدوده حرکتی وساپا و هدف سهم

 

از این نماد کوچک و ارزشمند به 1شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند آسیا و هدف اصلاح سهم