چهارشنبه, 09 فروردين 1396

تحلیل روندسهمی کم ریسک در آستانه بازگشت

 

تحلیل 6 نماد در محدوده جذاب برای خرید !!!بسیارمهم

4 نماد ارزشمند و بسیارعالی در محدوده جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند ختوقا و هدف پیش رو

 

محدوده حمایتی و هدف پیش روی ختور

 

3نمادبسیارعالی و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

نمادی پیش از این سیگنال دادیم و 50درصد بازدهی داشت به 1 شرط توانایی رشد بیشتر را دارد !!! بسیارمهم

تحلیل روند شکلر وهدف پیش رو

 

محدوده حمایتی و هدف رشد کاذر

 

تحلیل بسیارمهم 4نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

از این نماد پرریسک به 1 شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

تحلیل روند شاوان و هدف کوتاه مدت

 

محدوده اصلاح و ریزشی حفاری

 

5نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 3نماد ارزشمند از 2 گروه خاص و زمان مناسب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند دالبر و هدف پیش رو

 

تحلیل روند وبملت و هدف سهم

 

یادآوری نمادهای ارزشمند یک گروه خاص و جذاب باتوانایی رشد عالی !!! بسیارمهم

تحلیل روند کمرجان و هدف سهم

 

تحلیل روند کگاز و هدف سهم