چهارشنبه, 07 تیر 1396

تحلیل 2 نماد ارزشمند مناسب خرید !!!بسیارمهم

تحلیل روند وهور و الگی حرکتی سهم

 

تحلیل روند زامیاد و هدف میان مدت

 

این نماد ارزشمند به یک میتوانند مجدد رشد قیمتی داشته باشد !!! بسیارمهم

تحلیل روند تکمبا و موج شماری سهم

 

محدوده رشد این نماد تجهیزاتی

 

2نماد پرریسک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

چند نماد ارزشمند از 2 گروه خاص !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح ثباغ و هدف پبش رو

 

تحلیل روند ودی و هدف پیش روی سهم

 

6 نماد ارزشمند آماده خرید !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند مناسب خرید با ریسک نسبتا کم !!! بسیارمهم

تحلیل روند هدف های این نماد قطعه سازی

 

محدوده رشد و اصلاح شتران و هدف پبش رو

 

تحلیل بسیارمهم 5نماد ارزشمند !!!

تحلیل روند ونفت و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند کیسون وهدف اصلاحی سهم

 

2نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده حرکتی شتوکا و الگوی پیش رو

 

تحلیل روند فزرین و اهداف اصلاحی سهم