سه شنبه, 02 خرداد 1396

4نماد بسیارعالی و ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

روند ختوقا و هدف پیش رو

 

تحلیل روند تکشا و هدف کوتاه مدت

 

2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

یادآوری تحلیل چندنماد ارزشمند گروه خودرویی !!! بسیارمهم

تحلیل روند لابسا و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند شاخص کل و هدف کنونی

 

تحلیل بسیارمهم 5 نماد ارزشمند مناسب خرید!!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 2نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

تحلیل روند خمهر و هدف کوتاه مدت

 

تحلیل روند خزامیا و هدف پیش رو

 

از این نماد مجدد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم

به روز رسانی تحلیل نمادی ارزشمند با بنیادی بسیارعالی !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح ونفت

 

تحلیل روند سخوز و هدف صعودی سهم

 

نمادی که از زمان سیگنال خرید 70درصد بازدهی داشت کی مجدد مناسب خرید میشود و محدوده جذاب برای خرید یک نماد دیگر !!! بسیارمهم

تحلیل شاخص گروه بیمه و بازنشستگی و هدف های آن

 

تحلیل روند گروه محصولات شیمیایی

 

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد خواهد داشت !!! بسیارمهم

نمادی که چندی پیش سیگنال خرید دادیم و در مدتی کوتاه 40درصد بازدهی داشت بعد از اصلاح مجدد به محدوده خرید رسیده است !!! بسیارمهم