چهارشنبه, 04 اسفند 1395

بهترین زمان خرید این نماد ارزشمند!!! بسیارمهم

6 نماد ارزشمند از گروهی خاص و پرطرفدار آماده صعود !!! بسیارمهم

تحلیل روند خکمک و هدف سهم

 

محدوده کم ریسک وملت در کجا ؟!!

 

5 نماد ارزشمند و پرریسک برای نوسانگیری !!! بسیارمهم

6 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی و بازگشتی ودی

 

تحلیل روند وبوعلی و هدف پیش رو

 

4 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم (نمادی که از زمان سیگنال خرید بیش از 110 درصد بازدهی داشت)

تحلیل روند یک سهم ساختمانی کم ریسک

 

تحلیل روند این گروه کم ریسک آماده بازگشت

 

2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

از این نماد به یک شرط میتوان نوسان گرفت!!! بسیارمهم

تحلیل روند رتاپ و هدف های پش رو

 

تحلیل سهم ساختمانی با هدف رشد

 

یک نماد ارزشمند مناسب خرید و نوسانگیری !!! بسیارمهم

3نماد خاص از یک گروه مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده مقاومتی و هدف اصلاحی غمینو

 

محدوده ریزشی و هدف اصلاحی غشاذر

 

از این نماد میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم