دوشنبه, 30 مرداد 1396

تحلیل روند حرکتی غفارس در میان مدت

 

تحلیل روند حرکتی ولغدر و الگوی پیش رو

 

نماد بسیار ارزشمند با توانایی رشد عالی به یک شرط !!! بسیارمهم

تحلیل روند بالاس و موج شماری سهم

 

تحلیل روند دالبر و الگوی حرکتی سهم

 

این نماد ارزشمند گروه غذایی به یک شرط رشد عالی خواهد داشت !!! بسیارمهم

بهترین زمان خرید این نماد ارزشمند بازار پایه !!! بسیارمهم

تحلیل روند بمپنا و هدف رشد سهم

 

الگوی تکمیلی در وگستر و هدف اصلاحی

 

5 نماد فوق العاده در محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

نمادهای ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح ختور در کوتاه مدت

 

محدوده رشد و اصلاح خکمک

 

چند نماد ارزشمند مناسب خرید با توانایی رشد مناسب !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی و بازگشتی در ثرود

 

تحلیل روند سهگمت و اهداف رشد سهم

 

محدوده جذاب 3 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند میتواند رشد عالی را تجربه کند !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی ثپردیس و هدف اصلاحی

 

تحلیل روند وساخت و اهداف حرکتی سهم