دوشنبه, 30 مرداد 1396

این نماد ارزشمند بنیادی گروه پتروشیمی در این محدوده خریدنی میباشد !!!بسیارمهم

تحلیل یک نماد ارزشمند از گروهی خاص باتوانایی رشد مناسب !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی مداران و هدف اصلاحی

 

تحلیل روند سمگا و اهداف حرکتی سهم

 

چند نماد ارزشمند و محدوده خرید آنها !!! بسیارمهم

از این نماد بعد از کمی اصلاح به راحتی نوسان بگیرید !!! بسیارمهم

الگوی حرکتی وتوصا و هدف بازگشتی

 

تحلیل روند وپست و اهداف حرکتی سهم

 

چند نماد ارزشمند و عالی و محدوده جذاب خرید !!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند باتوانایی رشد عالی در بازار پایه !!! بسیارمهم ( رشد عالی میتواند در انتظار این 2 نماد باشد)

تحلیل روند شبریز و هدف بازگشت سهم

 

الگوی اصلاحی در قچار و هدف پیش رو

 

محدوده جذاب 4 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی شتوکا در بازه میان مدت

 

محدوده رشد و اصلاح در شپاکسا

 

2نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

در ادامه تحلیل نمادی که از زمان سیگنال خرید تا به امروز بیش از 80 درصد بازدهی داشته است !!! بسیارمهم

تحلیل روند حرکتی زنجان و هدف صعودی سهم

 

تحلیل روند این نماد کم ریسک سرمایه گذاری

 

از این نماد کوچک و ارزشمند به 1شرط میتوان نوسان گرفت !!! بسیارمهم