چهارشنبه, 07 تیر 1396

یادآوری سیگنالهای گروه خودرو !!! بسیارمهم

یادآوری سیگنال های گروه پالایشی و پتروشیمی !!! بسیارمهم

تحلیل روند خبهمن و موج شماری کوتاه سهم

 

تحلیل روند این سهم در آستانه حمایت

 

تحلیل بسیارمهم چند نماد ارزشمند و محدوده جذاب خرید این چند نماد !!! بسیارمهم

2نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی ثتران تا کجا ؟!

 

محدوده رشد و اصلاح در ثغرب

 

این نماد ساختمانی بزودی رشد عالی خواهد داشت !!! بسیارمهم

تحلیل تکنیکال خریخت

 

تحلیل تکنیکال قچار

 

این نماد ارزشمند بزودی رشد خوبی خواهد داشت !!!!بسیارمهم

این نماد ارزشمند بزودی رشد عالی خواهد داشت !!! بسیارمهم

الگوی حرکتی در غشهداب و هدف اصلاحی

 

محدوده رشد و اصلاح حخزر

 

تحلیل بسیارمهم 3 غول پتروشیمی و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

الگوی حرکتی ساینا در میان مدت

 

تحلیل روند شتوکا

 

یک نماد کم ریسک و ارزشمند و با روند حرکتی کند و دید بلند مدت !!! بسیارمهم