سه شنبه, 02 خرداد 1396

تحلیل روند غالبر و هدف بازگشتی سهم

 

محدوده حمایتی و بازگشتی توریل

 

تحلیل 3 نماد بسیار ارزشمند مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند در گروه نفتی!!!

تحلیل روند وساپا در بازه بلند مدت

 

هدف رشد و اصلاح خگستر

 

3نماد ارزشمند در محدوده جذاب برای خرید !!! بسیارمهم

3نماد ارزشمند و کم ریسک مناسب خرید !!! بسیارمهم

تحلیل روند ثالوند و هدف اصلاحی سهم

 

تحلیل روند گروه کاشی و سرامیک

 

چند نماد بسیارارزشمند مناسب خرید و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

4نماد بسیار ارزشمند و محدوده جذاب خرید آنها !!! بسیارمهم

تحلیل روند سفارس و هدف نوسانی سهم

 

محدوده روند کوتاه مدت ختراک

 

یادآوری تحلیل چندنماد ارزشمند گروه خودرویی !!! بسیارمهم

این نماد فلزی در آستانه حمایت خود

 

محدوده بازگشتی و هدف اصلی اصلاح در ومعادن

 

تحلیل 3 نماد ارزشمند در محدوده مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده رشد و اصلاح خمهر

 

تداوم روند اصلاحی این نماد فلزی