سه شنبه, 28 دی 1395

تحلیل روند حتوکا در کوتاه و میان مدت

 

روند کاذر در کوتاه و میان مدت

 

یادآوری نمادهای ارزشمند گروه ساختمانی و سیمانی !!! بسیارمهم

محدوده مناسب خرید چند نماد خودرویی ارزشمند !!! بسیارمهم

روند حرکتی ثاخت در کوتاه مدت

 

تحلیل این سهم کم حاشیه در میان مدت

 

یک نماد بسیار ارزشمند مناسب خرید و نوسانگیری !!! بسیارمهم

نمادی که از زمان سیگنال خرید 90درصد سود تقدیم کرده است در شرایط فعلی آماده یک نوسان مثبت دیگر است !!!بسیارمهم

موج شماری این سهم بیمه ایی

 

تحلیل روند بکام و محدوده اصلاح و رشد

 

چند نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری و خرید !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند به یک شرط رشد مناسبی دارد!!! بسیار مهم

هدف اصلاحی شبندر در کوتاه مدت

 

تحلیل روند وسبحان و هدف های سهم

 

مطلبی بسیارمهم حتما بخوانید !!! بسیارمهم

همچنان تاکید داریم این نماد ارزشمند طبق تحلیل توانایی رشد عالی را دارد !!! بسیارمهم

روند ارفع و واگرایی خفیف سهم

 

هدف های پیش روی فولای

 

3نماد بسیار ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

یادآوری سیگنالهای ارزشمند گروه خودرو که طی چند وقت اخیر در سایت سهم1001 قرار گرفتند !!! بسیارمهم