چهارشنبه, 04 اسفند 1395

2نماد برای افراد ریسک پذیر و مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی و هدف کپشیر

 

ومعادن و تحلیل رشد و اصلاح سهم

 

2نماد کوچک مناسب نوسانگیری !!! بسیارمهم

تحلیل بسیارمهم 4 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده اصلاحی سهرمز

 

تحلیل روند حرکتی فولاژ و هدف سهم

 

محدوده مناسب خرید 3 نماد ارزشمند !!! بسیارمهم

محدوده حمایت شکربن و هدف بازگشتی سهم

 

محدوده حمایت و هدف اصلاحی مبین

 

تحلیل بسیارمهم شاخص کل و آینده بازار!!! بسیارمهم

2نماد ارزشمند و بسیارعالی مناسب خرید !!! بسیارمهم

محدوده حمایتی و هدف اصلاحی خشرق

 

تحلیل روند حرکتی پتایر و هدف پیش رو

 

تحلیل 3 نماد ارزشمند مناسب خرید !!! بسیارمهم

به روز رسانی تحلیل 2 نماد خودرویی !!! بسیارمهم

هدف های اصلاح و بازگشتی بیمه میهن

 

هدف های حرکتی وبوعلی و محدوده بازگشتی

 

چند نماد ارزشمند مناسب نوسانگیری و خرید !!! بسیارمهم

این نماد ارزشمند را همچنان با هدف شرکت در افزایش سرمایه نگهداری کنید !!! بسیارمهم